Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie walczy z procederem nielegalnego poboru żwiru z koryt rzek, a w szczególności z koryta rzeki Dunajec. Od początku roku 2019 na obszarze Zarządu Zlewni w Nowym Sączy służby PGW Wody Polskie zawiadamiały organy ścigania 10 razy o kradzieżach żwiru stwierdzonych na następujących rzekach i potokach:  Dunajec, Białka, Biała Tarnowska, Biały Dunajec, Kamienica Zabrzeska, Łososina.

Dunajec

Należy podkreślić, że pobór żwiru z koryt rzek jest to szczególne korzystanie z wód, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Do jego uzyskania niezbędne jest przedstawienie analizy równowagi hydrodynamicznej cieku. Pobór żwiru z koryt rzek w sposób nielegalny jest  łamaniem przepisów Prawa Wodnego i zwykłą  kradzieżą, która musi być bezwzględnie ścigana i karana.

Służby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgłaszają takie zdarzenia organom ścigania oraz współpracują z nimi w  celu wykrycia i ukarania sprawców tych czynów.

Dodatkowo, tereny narażone na tego typu proceder są regularnie kontrolowane przez jednostki PGW WP.