ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

W OBWODZIE RYBACKIM ZBIORNIKA DOBCZYCE NA RZECE RABA NR 3 (ROK 2024)

  1. Zezwolenie upoważnia do wędkowania w wodach obwodu rybackiego zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3 na odcinku rzeki Raby o długości 3,9 km, pomiędzy stopniem zabezpieczającym kolektor ściekowy w m. Myślenice a wyrobiskami po wydobyciu żwiru w Osieczanach.
  2. Prawo do połowu ryb w obszarze wymienionym w pkt 1 nabywają osoby posiadające przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym), Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Krakowie oraz imienny dowód uiszczenia opłaty w wysokości:

 

Rodzaj opłaty

Cena brutto

opłata sezonowa

110 zł

opłata sezonowa ulgowa

55 zł

opłata dzienna

35 zł

opłata dzienna ulgowa

20 zł

  1. Opłata sezonowa za zezwolenie na wędkowanie na łowisku Raba nr 3 obejmuje okres od 1 czerwca do 30 września.
  2. Opłatę za zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku Raba nr 3 można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku Raba nr

Druk zezwolenia należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów oraz dokumentem potwierdzającym uzyskanie ulgi.

 

Opłaty należy wnosić na konto:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

 

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

 

z podaniem tytułu przelewu: POŁÓW RYB RABA nr 3 (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWA”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie), OKRES POŁOWU, oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

 

Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

W przypadku opłaty sezonowej jako okres połowu wpisujemy VI-IX, w przypadku opłaty dziennej - datę planowanego połowu.

 

UWAGA!

- Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.

  1. Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).
  2. Z obowiązku posiadania zezwolenia zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie na połów ryb i potwierdzenie wniesienia opłaty.
  3. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
  4. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty, rejestr połowu).