logotypy PL

Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

1. „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej”

Wartość dofinansowania: 5 902 328,45 PLN

Całkowita wartość Projektu: 39 348 856,33 PLN

Projekt obejmuje likwidację 15 poprzecznych budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych w korycie rzeki Białej Tarnowskiej, które blokują naturalny pochód rumowiska rzecznego i stanowią bariery w migracji organizmów wodnych (głównie ichtiofauny), a także zaprojektowanie i wykonanie 2 przedsięwzięć stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki w celu zainicjowania procesów prowadzących do odcinkowego wzrostu szerokości i pojemności koryta rzeki Białej poprzez zwiększenie naturalnej retencji korytowej i odtworzenie teras zalewowych.

2. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Wartość dofinansowania: 9 048 451,46 PLN

Całkowita wartość Projektu: 60 323 009,69 PLN

Projekt obejmuje modernizację 2 śluz żeglugowych pod kątem migracji ryb  na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem rzeki Soły i rzeki Skawy oraz budowa 7 urządzeń do migracji ryb na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem rzeki Soły i rzeki Skawy w dolnej części rzeki Soły od zapory zbiornika w Czańcu do ujścia do Wisły i dolnej części rzeki Skawy od zapory zbiornika Świnna Poręba do ujścia do Wisły.

3. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”

Wartość dofinansowania: 10 292 944,05 PLN

Całkowita wartość Projektu: 69 262 191,94 PLN

Projekt obejmuje realizację 6 zadań:

 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 w miejscowości Okleśna, gm. Alwernia, pow. chrzanowski, woj. Małopolskie;
 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 26+850 - 27+400 wraz z wałami cofkowymi pot. Regulka w km wał prawy 0+000 - 0+220, wał lewy 0+000 - 0+220 w miejscowości Okleśna, gm. Alwernia;
 • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 0+750 (km ewidencyjny 0+000 – 0+780) oraz lewego wału rzeki Soły w km 0+000 – 0+447, w miejscowości Broszkowice, Babice (gm.Oświęcim) i miejscowości Bobrek (gm. Chełmek), pow. oświęcimski, woj. Małopolskie;
 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice;
 • Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3)
  w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie;
 • Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na Potoku Gromieckim
  z rozbudową pompowni Gromiec, miejscowości Gromiec, gm. Libiąż.

4.„Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”

Wartość dofinansowania: 3 601 930,75 PLN

Całkowita wartość Projektu: 28 666 489,47  PLN

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływach: Ropie i Jasiołce w miejscowościach:

 1. Dębica, w km 56+180 rzeki Wisłoki;
 2. Mokrzec, w km 69+720 rzeki Wisłoki;
 3. Jedlicze, w km 19+100 rzeki Jasiołki;
 4. Szczepańcowa, w km 27+960 rzeki Jasiołki;
 5. Gorlice, w km 32+300 rzeki Ropy;
 6. Gorlice, w km 34+250 rzeki Ropy;
 7. Ropica Polska, w km 39+400 rzeki Ropy.