Informacja o wynikach wstępnej analizy sprawozdań z realizacji KPOŚK za rok 2021 dot. aglomeracji zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie PGW WP

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) gminy zobligowane są do przedkładania Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

 

W związku z powyższym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zakończył się pierwszy etap weryfikacji przesłanych przez gminy wiodące w aglomeracji sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021. W ramach tego etapu została dokonana wstępna analiza struktury logicznej zamieszczonych w sprawozdaniach danych oraz ich weryfikacja pod kątem spełnienia wymogów technicznych wynikających z narzuconego formatu arkusza sprawozdawczego. Analiza sprawozdań trwała do 1 kwietnia 2022 roku, po czym zostały one przekazane do dalszej analizy przez Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Wstępne wyniki analizy dot. sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2021 rok zostały przedstawione w tabeli.

 

 Tabela Wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021

 

 


Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2021

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)., Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017), jak również aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby AKPOŚK 2021 (występują w projekcie VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę Rady Gminy. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2022 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Niezbędne pliki (ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK za rok 2021 oraz klauzulę RODO) można znaleźć pod linkiem:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

w części „Pliki do pobrania:”

„Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021”.

 


Wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020

 

Dnia 16 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020.

 

Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.), gminy wiodące w aglomeracjach zobligowane są do przedłożenia Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

 

Wstępna analiza otrzymanych sprawozdań wykazała, że wszystkie aglomeracje z obszaru administrowanego przez RZGW w Krakowie przekazały przedmiotowe sprawozdania. Jedynie 16 aglomeracji przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie, dla pozostałych konieczne było wystosowanie wezwania o uzupełnienie lub wyjaśnienie informacji w nich przekazanych i otrzymano poprawione sprawozdania. Z uwagi na fakt, że wiele aglomeracji, do których wystosowano prośbę o korektę, nie poprawiło ich zgodnie ze wskazówkami RZGW w Krakowie, po raz kolejny wystosowano monity zarówno drogą mailową jak i telefoniczną o ich poprawę.

Szczegóły w załączonym pliku.

 

>>Wstępna analiza sprawozdań - wykaz aglomeracji


Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 rok

 
Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 rok.

 
Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2021 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z informacją dotyczącą klauzuli RODO.
 

>>Klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020

>>Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2020


Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, przygotowało "Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje".

Dokument ten stanowi odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania ze strony samorządów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczące procesu wyznaczania aglomeracji oraz aktualnej sytuacji w gospodarce ściekowej. Powstał on na podstawie pytań zadanych przez uczestników webinariów dotyczących gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach o RLM ≥100 000, które odbyły się w dniach 23 lipca i 10 sierpnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/poradnik-dla-samorzadow-wyznaczajacych-aglomeracje

 


 Aglomeracje - Obowiązek uchwalenia aktów prawa miejscowego do dnia 31 grudnia 2020 roku

Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów nie będą ważne. Dlatego aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – z właściwym regionalnie dyrektorem ochrony środowiska.

W tym miejscu wyjaśniamy, że projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586). Należy podkreślić, że sama aktualizacja RLM aglomeracji, o której mowa w § 4 pkt 3 zmieniająca „stare” akty jest niewystarczająca do uznania takiego aktu za ważny po roku 2020.

Oczywiście ww. aktualizacja może być nadal w miarę potrzeb przeprowadzana, jeżeli gmina posiada aglomerację już wyznaczoną uchwałą rady gminy.

Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPOŚK zgodnie z informacją dostępna pod poniższym linkiem:

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1596,komunikat-w-sprawie-inwestycji-wod-kan-w-aglomeracjach-po-31-12-2020-r-.html

 


Dnia 8 kwietnia 2020 roku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył się proces wstępnej weryfikacji sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2019 rok. Przedstawiamy wyniki analizy w formie  aglomeracji. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 565 ust. 2 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz.U. 2018.2268 t.j.) „Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane”.

Oznacza to, że do 31 grudnia 2020 r. Rady Gminy zobowiązane są do wyznaczenia aglomeracji (w obecnym jej kształcie, bądź zmienionej) w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Osoby do kontaktu w Zarządach Zlewni:

Zarząd Zlewni

Osoba do kontaktu

Numer telefonu

adres e-mail

Zarząd Zlewni w Krakowie

Katarzyna Łukasiewicz-Łuszczek

12-629-06-50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Kielcach

Magdalena Nowicka

41-334-00-98/99, wew. 311, 211

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Krzysztof Michalik

18-477-03-94

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Dorota Olejarska

12 62 84 258

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zarząd Zlewni w Żywcu

Mariusz Starowicz

12-628-42-76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezentacja ze spotkania dotyczącego realizacji KPOŚK na terenie województwa małopolskiego.
Taryfy wodno-ściekowe - co wpływa na ceny?

  

ARCHIWUM AKTUALIZACJI KPOŚK