Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2023 r.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) gminy na obszarze, których uchwalone zostały aglomeracje zobowiązane są do przedłożenia Wodom Polskim corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) za rok ubiegły.

Sprawozdanie powinno przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2023 r. i uwzględniać informacje zawarte w obowiązującej uchwale Rady Gminy wyznaczającej obszar i granice aglomeracji. Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2023 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/kzgw-sprawozdanie-z-kposk-za-rok-2023.html .

Aktualnie sprawozdanie składa się z 5 arkuszy: „Aglomeracje 2023 r.”, „Oczyszczalnie 2023 r.”, „KP 2023 r.” (Końcowy Punkt Zrzutu), „Raport wypełnienia ankiety”, „Zestawienie szczegółowe błędów”. Zastosowano w nim rozwiązania ułatwiające wprowadzanie danych w postaci m. in. autouzupełniania komórek, zatem dokument ten należy wypełniać zgodnie ze wzrostem numeracji kolumn. Jednocześnie w związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w sprawozdaniu niezbędne jest zamieszczenie w nim informacji umożliwiających późniejszy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wypełnienie ankiety. Z uwagi na powyższe prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO, która została zamieszczona w pierwszym arkuszu sprawozdania („Aglomeracje 2023 r.”).

Przed rozpoczęciem wypełniania sprawozdania zachęcamy również do zapoznania się z „Instrukcją wypełniania ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK w 2023 r.” zamieszczoną na stronie internetowej PGW WP pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

Wypełnione i podpisane sprawozdania należy przesłać do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP lub systemu e-Doręczeń (po jego wdrożeniu) w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, złożonym przez osobę do tego upoważnioną, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2024 r. Możliwe jest również przesłanie wersji papierowej sprawozdania na adres: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

Dodatkowo sprawozdanie w wersji edytowalnej (plik xls) należy przesłać drogą email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Informacja o wynikach analizy sprawozdań z realizacji KPOŚK za rok 2022 - dot. aglomeracji zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie PGW WP

Na mocy art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.) gminy wiodące w aglomeracjach przedkładają Wodom Polskim corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły. W związku z art. 90 ust. 1 tej ustawy Wody Polskie dokonują analizy ww. sprawozdań oraz przekazują gminom informacje o wynikach tej analizy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że wszystkie gminy odpowiedzialne za przekazanie sprawozdań z realizacji KPOŚK w aglomeracjach zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez tut. Zarząd przedłożyły sprawozdania. Sprawozdania te zostały poddane analizie i w przypadku wystąpienia konieczności ich uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji w nich zawartych wystosowano wezwania do ich korekty. Ostatecznie po ich uzupełnieniu, wszystkie sprawozdania w postaci zbiorczej tabeli, zostały przesłane do KZGW celem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.

Poniżej przedstawiono informację o wynikach analiz sprawozdań gmin z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2022 w aglomeracjach zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Krakowie PGW WP.

 


Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2022 r.

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.) Wody Polskie w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku zamieszczają na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wzór sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z informacjami o sposobie przekazania tego sprawozdania.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w VI AKPOŚK (AKPOŚK 2022). Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2022 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę Rady Gminy. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą dla aglomeracji zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP należy przesłać w wersji papierowej na adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków oraz w wersji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 lutego 2023 r. Możliwe jest również przesłanie sprawozdania poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP.

W przypadku braku przedłożenia sprawozdania ww. terminie lub w przypadku, gdy gmina nie przekaże Wodom Polskim poprawionego lub uzupełnionego sprawozdania (po uprzednim wezwaniu gminy do tych czynności) Wody Polskie, na mocy art. 472a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo wodne, nakładają w drodze decyzji administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 zł.

Informujemy, że ankieta sprawozdawcza składa się z 3 arkuszy: „Aglomeracje 2022 r.”, „Oczyszczalnie 2022 r.” oraz „KP 2022 r.” (Końcowy Punkt Zrzutu). Z uwagi na zastosowane w niej rozwiązania w postaci m. in. autouzupełniania, należy ją wypełniać w kolejności zgodnej ze wzrostem numeracji kolumn.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie niezbędne jest wprowadzenie do niej informacji umożliwiających późniejszy kontakt z osobami merytorycznymi odpowiedzialnymi za jej wypełnienie. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z klauzulą RODO.

Niezbędne pliki (ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK za rok 2022 oraz klauzulę RODO) można znaleźć pod linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/kzgw-sprawozdanie-z-kposk-za-rok-2022.html

 


Informacja o wynikach wstępnej analizy sprawozdań z realizacji KPOŚK za rok 2021 dot. aglomeracji zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie PGW WP

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) gminy zobligowane są do przedkładania Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

 

W związku z powyższym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zakończył się pierwszy etap weryfikacji przesłanych przez gminy wiodące w aglomeracji sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021. W ramach tego etapu została dokonana wstępna analiza struktury logicznej zamieszczonych w sprawozdaniach danych oraz ich weryfikacja pod kątem spełnienia wymogów technicznych wynikających z narzuconego formatu arkusza sprawozdawczego. Analiza sprawozdań trwała do 1 kwietnia 2022 roku, po czym zostały one przekazane do dalszej analizy przez Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Wstępne wyniki analizy dot. sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2021 rok zostały przedstawione w tabeli.

 

 Tabela Wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021

 

 


Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2021

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)., Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017), jak również aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby AKPOŚK 2021 (występują w projekcie VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę Rady Gminy. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2022 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Niezbędne pliki (ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK za rok 2021 oraz klauzulę RODO) można znaleźć pod linkiem:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

w części „Pliki do pobrania:”

„Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021”.

 


Wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020

 

Dnia 16 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020.

 

Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.), gminy wiodące w aglomeracjach zobligowane są do przedłożenia Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

 

Wstępna analiza otrzymanych sprawozdań wykazała, że wszystkie aglomeracje z obszaru administrowanego przez RZGW w Krakowie przekazały przedmiotowe sprawozdania. Jedynie 16 aglomeracji przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie, dla pozostałych konieczne było wystosowanie wezwania o uzupełnienie lub wyjaśnienie informacji w nich przekazanych i otrzymano poprawione sprawozdania. Z uwagi na fakt, że wiele aglomeracji, do których wystosowano prośbę o korektę, nie poprawiło ich zgodnie ze wskazówkami RZGW w Krakowie, po raz kolejny wystosowano monity zarówno drogą mailową jak i telefoniczną o ich poprawę.

Szczegóły w załączonym pliku.

 

>>Wstępna analiza sprawozdań - wykaz aglomeracji


Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 rok

 
Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 rok.

 
Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2021 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z informacją dotyczącą klauzuli RODO.
 

>>Klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020

>>Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2020


Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, przygotowało "Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje".

Dokument ten stanowi odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania ze strony samorządów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczące procesu wyznaczania aglomeracji oraz aktualnej sytuacji w gospodarce ściekowej. Powstał on na podstawie pytań zadanych przez uczestników webinariów dotyczących gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach o RLM ≥100 000, które odbyły się w dniach 23 lipca i 10 sierpnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/poradnik-dla-samorzadow-wyznaczajacych-aglomeracje

 


 Aglomeracje - Obowiązek uchwalenia aktów prawa miejscowego do dnia 31 grudnia 2020 roku

Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów nie będą ważne. Dlatego aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – z właściwym regionalnie dyrektorem ochrony środowiska.

W tym miejscu wyjaśniamy, że projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586). Należy podkreślić, że sama aktualizacja RLM aglomeracji, o której mowa w § 4 pkt 3 zmieniająca „stare” akty jest niewystarczająca do uznania takiego aktu za ważny po roku 2020.

Oczywiście ww. aktualizacja może być nadal w miarę potrzeb przeprowadzana, jeżeli gmina posiada aglomerację już wyznaczoną uchwałą rady gminy.

Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPOŚK zgodnie z informacją dostępna pod poniższym linkiem:

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1596,komunikat-w-sprawie-inwestycji-wod-kan-w-aglomeracjach-po-31-12-2020-r-.html

 


Dnia 8 kwietnia 2020 roku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył się proces wstępnej weryfikacji sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2019 rok. Przedstawiamy wyniki analizy w formie  aglomeracji. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 565 ust. 2 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz.U. 2018.2268 t.j.) „Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane”.

Oznacza to, że do 31 grudnia 2020 r. Rady Gminy zobowiązane są do wyznaczenia aglomeracji (w obecnym jej kształcie, bądź zmienionej) w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Osoby do kontaktu w Zarządach Zlewni:

Zarząd Zlewni

Osoba do kontaktu

Numer telefonu

adres e-mail

Zarząd Zlewni w Krakowie

Katarzyna Łukasiewicz-Łuszczek

12-629-06-50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Kielcach

Magdalena Nowicka

41-334-00-98/99, wew. 311, 211

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Krzysztof Michalik

18-477-03-94

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Dorota Olejarska

12 62 84 258

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zarząd Zlewni w Żywcu

Mariusz Starowicz

12-628-42-76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezentacja ze spotkania dotyczącego realizacji KPOŚK na terenie województwa małopolskiego.
Taryfy wodno-ściekowe - co wpływa na ceny?

  

ARCHIWUM AKTUALIZACJI KPOŚK