Informacja dla wnioskodawców w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność inwestycji lub działania z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, o których mowa w art.  56, art. 57, art. 59  i w art. 61 ustawy, możliwe jest w kilku trybach, w zależności od rodzaju zamierzenia oraz rodzaju środków i funduszy, o które  będzie ubiegał się zainteresowany podmiot.

I. Zgodnie z przepisami art. 439 ustawy Prawo wodne, po wydaniu oceny wodnoprawnej, o której mowa w art. 430, art. 431 i art. 434 ust. 1 ustawy, sporządza się deklarację zgodności, potwierdzającą zgodność inwestycji lub działań, o których mowa w art. 425 ustawy Prawo wodne, z celami środowiskowymi.

Deklaracje sporządzane są zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2015, str. 1, z późn. zm.).

Deklaracje sporządza organ, właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, tj. odpowiednio dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni PGW WP.

II. Zgodnie z przepisami art. 440a ustawy Prawo wodne dla inwestycji i działań, które nie wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej sporządza się dokument potwierdzający zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi dla projektów, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwoty wskazane w art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Funduszu Spójności,
 • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

Dokument sporządza się na wniosek podmiotu planującego realizację danego projektu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna".

III. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 13 lipca 2018r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sporządza się dokument potwierdzający zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Dokumentu tego, na mocy ww. porozumienia, nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:

 1. przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód;
 2. inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
 3. prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);
 4. inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją w środowisko);
 5. inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;
 6. termomodernizację budynków;
 7. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
 8. wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
 9. prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
 10. przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
 11. energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
 12. kable teletechniczne instalowane na słupach;
 13. ścieżki rowerowe;
 14. montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;
 15. remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994– Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.);
 16. zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
 17. obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

Dokument nie będzie wydawany również dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostało wszczęte lub pozostaje w toku w dniu złożenia wniosku.

Dokument potwierdzający zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 sporządza się na wniosek podmiotu planującego realizację danego projektu.

Wzór wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód.

W przypadku określenia przez właściwą instytucję, w szczególności instytucję przeprowadzającą konkurs, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) wzoru, na którym ma zostać sporządzony przedmiotowy dokument, należy go przedłożyć w celu uzyskania potwierdzenia.

IV. Na podstawie delegacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe dla przedsięwzięć uczestniczących w procedurze pozyskiwania środków w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF)sporządza się deklarację zgodności inwestycji lub działań z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE.

Wnioski o wydanie dokumentów, o których mowa w punktach II, III i IV należy składać do właściwych terytorialnie dyrektorów RZGW PGW WP. W przypadkach, gdy zakres realizacji inwestycji lub działań wykracza poza właściwość jednego organu, dokument sporządzany jest oddzielnie dla każdego obszaru działania poszczególnych dyrektorów RZGW PGW WP.

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na termin załatwienia sprawy.

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP https://wodypolskie.bip.gov.pl/

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wniosek_deklaracja_zgodności_z_RDW_14.09.2021.doc)Wniosek_deklaracja_zgodności_z_RDW_14.09.2021.doc 83 kB2022-02-14 09:292022-02-14 09:29