I. OPIS PROJEKTU

3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów
3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów

Projekty zostały ujęte w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły (ID inwestycji 1_635_W); oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (ID inwestycji 74484).
Planowany całkowity koszt realizacji projektów: 96,678 mln zł., czas realizacji 2018-2022r.

Cele projektu:

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia jest konieczna w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładom przemysłowym, zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym oraz w celu ochrony infrastruktury technicznej przed katastrofalnymi skutkami przepływu wielkich wód w korycie rzeki Białej.

Zakres rzeczowy projektu:
• Rozbudowa lewego i prawego wału p/pow. (km l. 0+000-1+310, km p.0+000-1+013) w gminie Tuchów, wraz z niezbędną infrastrukturą przeciwpowodziową o łącznej dł. 2,323km.
• Rozbudowa prawego i lewego wału p/pow.( w km l. 0+000-5+995, km. p. 0+000-2+440, 2+740-3+234, 3+234-4+651, 5+346-5+925, 5+925-7+170) o łącznej dł. 12,17 km. w mieście Tarnów.
• Budowa prawego wału p/pow.( w km.0+000-0+695) wraz z niezbędną infrastrukturą przeciwpowodziową o łącznej dł. 0,695 km.II. OPIS PROJEKTU

3A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy

Projekt został ujęty w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły (ID inwestycji 2_177_W); oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (ID inwestycji 2_177_W).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 51,9 mln zł., czas realizacji 2017-2023r.

Cele projektu:

Celem inwestycji jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego na rzece Serafie poniżej miasta Wieliczka, a w szczególności zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla osiedla Stary Bieżanów w Krakowie, w rejonie ulic Świeżej i Korepty. To właśnie w tym rejonie, ze względu na mały spadek, wypłycenie koryta rzeki oraz gęstą zabudowę bardzo często dochodzi do podtopień i lokalnych zalewów terenu

Zakres rzeczowy projektu:
• Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223 rzeki Serafy;
• Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220 rzeki Malinówki;
• Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320 rzeki Malinówki;
• Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017 rzeki Malinówki;
• Budowa wałów przeciwpowodziowym na brzegu lewym i brzegu prawym na rzece Serafa na odcinku od zapory w km 7+284 do mostu w km 3+464


III. OPIS PROJEKTU

3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

Planowane Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Polsce, w województwie małopolskim na terenie Miasta Kraków (gm. miejska Kraków) oraz miejscowości Brzegi (gm. Wieliczka), powiat wielicki.
Projekt został ujęty w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły (ID inwestycji 1_670_W) oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (ID inwestycji 1_670_W).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 149,55 mln zł., czas realizacji 2020-2022 r.

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona życia ludzkiego i mienia przed skutkami powodzi na obszarze miasta Krakowa w dzielnicach : Podgórze i Nowa Huta oraz w miejscowości Brzegi na terenie gminy Wieliczka. Ponieważ inwestycja stanowi dokończenie przeprowadzonych w ubiegłych latach prac związanych z rozbudową obwałowań rzeki Wisły , jej realizacja w obecnym kształcie pozwoli na kompleksowe domknięcie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego tego obszaru. Odcinki wałów zmodernizowane poprzednio chroniły głównie osiedla mieszkaniowe i historyczne centrum miasta Krakowa, natomiast odcinki obwałowań planowane do rozbudowy w obecnej fazie będą chroniły również obiekty strategiczne, mające wpływ na funkcjonowanie całego miasta.

Zakres rzeczowy projektu:
• Odcinek 1 - lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni;
• Odcinek 2 - lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru;
• Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz;

 

IV. OPIS PROJEKTU
3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych e rejonie stoczni remontowej.
Planowane Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Polsce, w województwie małopolskim na terenie Miasta Kraków (gm. miejska Kraków).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 26,600 mln zł., czas realizacji 2017-2022 r.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej rejonu portu Płaszów. Realizacja projektu stanowi dopełnienie ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa. Wykonanie wrót przeciwpowodziowych w kanale dopływowym do basenu portowego zapewni jednocześnie możliwość wykorzystania basenu portowego przez jednostki pływające.

Zakres rzeczowy projektu:
• Rozbudowa około 300-metrowego odcinka wału od stopnia Dąbie do Portu Płaszów
• Budowa wrót przeciwpowodziowych (bramy przeciwpowodziowej) na wejściu do Portu Płaszów

 

V. OPIS PROJEKTU
3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie.
Planowane Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Polsce, w województwie małopolskim na terenie Miasta Kraków (gm. miejska Kraków).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 20,100 mln zł., czas realizacji 2017-2022 r.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej rejonu portu Kujawy. Realizacja projektu stanowi dopełnieniem ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Krakowa. Wykonanie wrót przeciwpowodziowych w kanale dopływowym do basenu portowego zapewni jednocześnie możliwość wykorzystania basenu portowego przez jednostki pływające.

Zakres rzeczowy projektu:
• Budowa wrót przeciwpowodziowych (bramy przeciwpowodziowej) na wejściu do Portu Kujawy.

 

VI. OPIS PROJEKTU
3A.5 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko.
Planowane Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Polsce, w województwie małopolskim na terenie Miasta Kraków.
Projekt został ujęty w Master Planie dla obszaru dorzecza Wisły (ID inwestycji 1_651_W); oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (ID inwestycji 1_651_W).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 4,5 mln zł., czas realizacji 2017-2022 r.

Cele projektu:

Konieczność zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego terenu usytuowanego wzdłuż kanału Lesisko, ochrona terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat powodziowych w mieście Krakowie w dzielnicy Nowa Huta. Wykonanie inwestycji w powiązaniu z realizacją Kontraktu 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wpłynie kompleksowo na zwiększenie zabezpieczenie obszaru miasta Krakowa przed skutkami powodzi.

Zakres rzeczowy projektu:
• Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka kanału i odmulenie czaszy istniejącego zbiornika wodnego dla zabezpieczenia kompleksu Lesisko.

 

VII. OPIS PROJEKTU

Kontrakt 3A.3 – Prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko
Planowane Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Polsce, w województwie małopolskim na terenie powiatu Miasta Kraków (gm. miejska Kraków) oraz powiatu krakowskiego (gmina Liszki). Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 19,318 mln zł, czas realizacji 2020-2022 r.

Cele projektu:

Nadrzędnym celem Kontraktu jest ochrona życia ludzkiego i mienia przed skutkami powodzi bezpośrednio na obszarze prawobrzeżnej części miasta Krakowa oraz miejscowości: Kryspinów i Piekary, gmina Liszki. Inwestycja stanowi dokończenie przeprowadzonych w ubiegłych latach prac związanych z rozbudową obwałowań Wisły i należy ją traktować jako element całego systemu ochrony przeciwpowodziowej Krakowa.

Zakres rzeczowy projektu:

  • rozbudowa polegająca na podwyższeniu i poszerzeniu korpusu obwałowań na trzech odcinkach o łącznej długości ok. 3 884 m; 
  • budowa przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu wału oraz uszczelnienie korpusu wału bentomatą; 
  • budowa lub rozbudowa zjazdów, wjazdów i przejazdów wałowych polegająca na ich poszerzeniu, przedłużeniu i dowiązaniu do korony rozbudowywanych wałów; 
  • utwardzenie dróg na koronie wału, przejazdach i zjazdach wałowych oraz półkach wałowych; 
  • budowa pasów technologicznych od strony zawala i międzywala i dróg technologicznych w międzywalu; 
  • przebudowa/rozbudowa lub budowę innych obiektów wałowych; 

Poniżej mapa z lokalizacją biura na terenie budowy:

mapa do opisu projektu