LogoBS1

logotypyUE

            world bank i CEB logo data                                                                                                                                                                                                                                                                    

INFORMACJE OGÓLNE

 

Kluczowym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski:

 • dorzecze Środkowej i Dolnej Odry;
 • Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej)
 • dorzecze Górnej Wisły

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły składa się z 5 Komponentów:

 • Komponent 1: Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry
 • Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
 • Komponent 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły
 • Komponent 4: Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania
 • Komponent 5: Zarządzanie Projektem.

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Komponentu 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa, realizuje działania z zakresu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej dla aglomeracji Krakowa i terenów przemysłowych Nowej Huty oraz rolniczo-przemysłowych okolic Sandomierza.

W zakresie PGW WP RZGW w Krakowie działania inwestycyjne obejmują następujące  Podkomponenty,  będące  jednocześnie szczegółowymi celami Komponentu 3:

 • 3.A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki
 • 3.B – Ochrona przed powodzią Sandomierza i Tarnobrzegu
 • 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu

  

Zrzut ekranu 2022 08 09 150357

 

IRPFUEiBS3