ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ

  1. Zezwolenie upoważnia do wędkowania w wodach obwodu rybackiego zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3 na odcinku rzeki Raby o długości 3,9 km, pomiędzy wyrobiskami po wydobyciu żwiru w Osieczanach, a stopniem zabezpieczającym kolektor ściekowy w m. Myślenice.
  2. Prawo do połowu ryb w obszarze wymienionym w pkt 1 nabywają osoby posiadające przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym), Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Krakowie oraz imienny dowód uiszczenia opłaty w wysokości:

Rodzaj opłaty

Cena brutto

opłata sezonowa

110 zł

opłata sezonowa ulgowa

55 zł

opłata dzienna

35 zł

opłata dzienna ulgowa

20 zł

  1. Opłata sezonowa za zezwolenie na wędkowanie na łowisku Raba nr 3 obejmuje okres od 1 czerwca do 31 sierpnia.
  2. Opłatę za zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku Raba nr 3 można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku Raba nr 3.

Druk zezwolenia należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

Opłaty należy wnosić na konto:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

z podaniem tytułu przelewu: POŁÓW RYB RABA nr 3

Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

W przypadku połowu ryb w miesiącach VI-VIII jako okres połowu wpisujemy opłata sezonowa, w przypadku opłaty dziennej - datę planowanego połowu.

UWAGA!

- Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.

  1. Opłatę ulgową wnosi młodzież szkolna, studenci do 26 lat., kobiety, które ukończyły lub ukończą w danym roku kalendarzowym 60 lat i mężczyźni, którzy ukończyli lub ukończą w danym roku kalendarzowym 65 lat. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka).
    Z obowiązku posiadania zezwolenia zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie na połów ryb i potwierdzenie wniesienia opłaty.
  2. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
  3. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty, rejestr połowu).