Na mocy art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.) gminy wiodące w aglomeracjach przedkładają Wodom Polskim corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły. W związku z art. 90 ust. 1 tej ustawy Wody Polskie dokonują analizy ww. sprawozdań oraz przekazują gminom informacje o wynikach tej analizy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że wszystkie gminy odpowiedzialne za przekazanie sprawozdań z realizacji KPOŚK w aglomeracjach zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez tut. Zarząd przedłożyły sprawozdania. Sprawozdania te zostały poddane analizie i w przypadku wystąpienia konieczności ich uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji w nich zawartych wystosowano wezwania do ich korekty. Ostatecznie po ich uzupełnieniu, wszystkie sprawozdania w postaci zbiorczej tabeli, zostały przesłane do KZGW celem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.

Poniżej przedstawiono informację o wynikach analiz sprawozdań gmin z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2022 w aglomeracjach zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Krakowie PGW WP.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Info o procesie sprawozdawczym 10.07.xls)Info o procesie sprawozdawczym 10.07.xls 99 kB2023-07-10 14:112023-07-10 14:11