Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) gminy na obszarze, których uchwalone zostały aglomeracje zobowiązane są do przedłożenia Wodom Polskim corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) za rok ubiegły.

Sprawozdanie powinno przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2023 r. i uwzględniać informacje zawarte w obowiązującej uchwale Rady Gminy wyznaczającej obszar i granice aglomeracji. Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2023 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/kzgw-sprawozdanie-z-kposk-za-rok-2023.html .

Aktualnie sprawozdanie składa się z 5 arkuszy: „Aglomeracje 2023 r.”, „Oczyszczalnie 2023 r.”, „KP 2023 r.” (Końcowy Punkt Zrzutu), „Raport wypełnienia ankiety”, „Zestawienie szczegółowe błędów”. Zastosowano w nim rozwiązania ułatwiające wprowadzanie danych w postaci m. in. autouzupełniania komórek, zatem dokument ten należy wypełniać zgodnie ze wzrostem numeracji kolumn. Jednocześnie w związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w sprawozdaniu niezbędne jest zamieszczenie w nim informacji umożliwiających późniejszy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wypełnienie ankiety. Z uwagi na powyższe prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO, która została zamieszczona w pierwszym arkuszu sprawozdania („Aglomeracje 2023 r.”).

Przed rozpoczęciem wypełniania sprawozdania zachęcamy również do zapoznania się z „Instrukcją wypełniania ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK w 2023 r.” zamieszczoną na stronie internetowej PGW WP pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

Wypełnione i podpisane sprawozdania należy przesłać do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP lub systemu e-Doręczeń (po jego wdrożeniu) w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, złożonym przez osobę do tego upoważnioną, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2024 r. Możliwe jest również przesłanie wersji papierowej sprawozdania na adres: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

Dodatkowo sprawozdanie w wersji edytowalnej (plik xls) należy przesłać drogą email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.