Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego została powołana do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć strategicznych „Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego  na lata 2021 – 2027.

art1c

W dniu wczorajszym  w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030" oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu oraz harmonogram prac nad dokumentem ze szczególnym uwzględnieniem  partycypacji i toczących się konsultacji społecznych.

W projekcie strategii przewiduje się działania w 5 obszarach. Jednym z tych obszarów jest „środowisko”, pod pojęciem, którego rozumie się również działania związane ze zrównoważonym gospodarowaniem wodami i łagodzeniem skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych – to kompetencje i zakres działania Wód Polskich.

Mamy nadzieję na merytoryczną, przyniosącą wymierne efekty współpracę.