Każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją prognoz oddziaływania na środowisko aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Można składać swoje uwagi i wnioski w terminie trwania konsultacji społecznych. Zaplanowano 3 debaty konsultacyjne 26, 27 i 28 października 2021 r. w formule online ze względu na panujące obostrzenia związane ze stanem epidemicznym i niewiadomą odnośnie przyszłych obostrzeń. Konsultacje potrwają do 5 listopada. Zapraszamy do udziału.

 

   Spotkania informacyjne zostaną ukierunkowane tematycznie na wybrane obszary dorzeczy:

 

26 października 2021 r. Obszary dorzeczy: WISŁY (region wodny dolnej Wisły, Narwi, region wodny środkowej Wisły), PREGOŁY, NIEMNA

27 października 2021 r. Obszar dorzeczy: WISŁY (region wodny Bugu, region wodny górnej-wschodniej Wisły, region wodny górnej-zachodniej Wisły, region wodny małej Wisły), DUNAJU

28 października 2021 r. Obszar dorzeczy: ODRY, ŁABY

 

   Chęć udziału w wybranym spotkaniu prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.stoppowodzi.pl w zakładce Spotkania konsultacyjne SOOŚ (bezpośredni link https://stoppowodzi.pl/spotkania-konsultacyjne-soos/)

     Dokumenty podlegające konsultacjom, formularze zgłaszania uwag (wersja do pobrania i wersja online) oraz formularze rejestracyjne na spotkania konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej https://stoppowodzi.pl/projekty-prognozy-soos/

   Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania będą zorganizowane na dedykowanej platformie (Webex), do której otrzymają Państwo dostęp bez konieczności logowania. Dostęp będzie aktywny przez cały czas trwania spotkania. Podczas udziału w spotkaniu rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Chrome oraz stałego łącza. Prosimy o wyłączenie mikrofonów i kamer podczas spotkania. Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego (na każdy adres email zostanie wysłany jeden link).

   Aktualne informacje o projektach planów jak i konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są dostępne na stronie stoppowodzi.pl

  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (tzw. SOOŚ) jest złożoną i wieloetapową procedurą, stanowiącą jeden z elementów postępowania prowadzący do przyjęcia dokumentu, którego realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko. Kluczowe z punktu widzenia SOOŚ jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko opracowywanego dokumentu strategicznego i poddanie ocenie społeczeństwa projektu tego dokumentu wraz z prognozą. To właśnie prognoza jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.