Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na terenie gmin: Łapanów, Raciechowice, Wiśniowa, Jodłownik i Dobczyce realizuje 23 zadania związane z usuwaniem szkód popowodziowych powstałych w czerwcu bieżącego roku. Prace mają przede wszystkim na celu zabezpieczenie mieszkańców i ich mienia na wypadek pojawienia się ponownych wezbrań w tym rejonie. Jest to obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Dzisiaj odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego i przedstawicieli Wód Polskich z Gminami, dotyczące ochrony przeciwpowodziowej na terenach dotkniętych czerwcowym wezbraniem.

Prace prowadzone są  na rzekach: Krzyworzece, Tarnawce, Stradomce oraz Kasiniance, których wezbrane wody wyrządziły najwięcej szkód w infrastrukturze. W Łapanowie, w czerwcu tego roku w ciągu doby na 1 m2 spadło 150 l wody, w miejscowości nastąpiła niebezpieczna powódź błyskawiczna. Pod wodą znalazła się cała miejscowość Łapanów. Szczegóły:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1277-stop-powodzi-reportaz-z-lapanowa

Służby Wód Polskich w trakcie wezbrania monitorowały sytuację w regionie i prowadziły bieżące prace zabezpieczające. Niezwłocznie PGW Wody Polskie przystąpiły również do przygotowania dokumentacji oraz rozpoczęły działania naprawcze związane m.in. z odtworzeniem koryt sprzed powodzi, jak i remontów uszkodzonych urządzeń wodnych.

  • W gminie Łapanów trwa obecnie usuwanie szkód powodziowych na rzekach Tarnawce i Stradomce oraz na potoku Łapanowskim, Beczka, Kobyleckim i Młynówce. Prace prowadzone są łącznie na prawie 17 km odcinków rzek i polegają na zasypie wyrw, udrożnieniu koryt, remoncie ubezpieczeń. Koszt zadań wynosi ponad 1,3 mln zł.
  • W Łapanowie, Wody Polskie realizować będą również działania inwestycyjne związane z budową i przebudową lewego wału na rzece Stradomce, tak by możliwie najskuteczniej zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe  miejscowości. Koszt inwestycji to prawie 15 mln zł. 
  • Trwa usuwanie szkód powodziowych na czterech odcinkach rzeki Krzyworzeka w gminie Dobczyce. PGW WP prowadzi tu prace udrażniające koryto rzeki oraz zasypywane są wyrwy, powstałe podczas wezbrania. Koszt tych robót to prawie 1 mln zł.
  • W gminie Jodłownik, realizowane są prace na prawie 13 km różnych odcinków rzeki Tarnawki i jej dopływów. Usuwanie skutków powodzi polega na zasypie wyrw, udrożnieniu koryt oraz remoncie ubezpieczeń. Wartość prac to ponad 570 tys. zł.
  • Prowadzone są pilne prace naprawcze w gminie Raciechowice i Wiśniowa.

  

Wszystkie prace realizowane przez Wody Polskie RZGW Kraków mają charakter interwencyjny i są prowadzone punktowo, tylko na odcinkach wymagających szybkich i niezbędnych działań naprawczych. Prace w gminach Łapanów, Dobczyce, Jodłownik, Raciechowice zostały zgłoszone do RDOŚ z art. 118 ustawy o ochronie przyrody i nie otrzymały sprzeciwu. Prace na potoku Niedźwiadek w gminie Wiśniowa nie podlegają zgłoszeniu do RDOŚ zgodnie z art 118b. Działania na rzekach Tarnawce, Stradomce, Krzyworzece i Kasiniance realizowane są w porozumieniu z samorządami gmin, które ucierpiały w czasie czerwcowego wezbrania małopolskich rzek.

Małopolska należy do regionów, gdzie doliny rzeczne od dziesięcioleci są zamieszkałe i gęsto zabudowane, tym samym przestrzeń dla wezbranych rzek jest ograniczona, co powoduje okresowe pojawienie się podtopień i powodzi oraz konieczność cyklicznego usuwania skutków wezbrań.

 

 

Minimalizacja skutków powodzi jest jednym z podstawowych celów zrównoważonej gospodarki wodnej realizowanych przez PGW WP. Wszystkie inwestycje są przeprowadzone zgodnie z zapisami prawa polskiego oraz unijnego, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Zabezpieczenie mieszkańców regionów szczególnie zagrożonych powodziami przed niszczycielskim żywiołem należy do priorytetów Naszego Gospodarstwa. Nadrzędnym celem jest zwiększenie  bezpieczeństwa ludzi, jak również ograniczanie strat powodziowych.

Mapa z miejscami szkód powodziowych powstałymi w czerwcu 2020 r.

Mapa z miejscami szkód powodziowych powstałymi w czerwcu 2020 r.

          

Oświadczenie Samorządu Gminy Łapanów Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Oświadczenie Samorządu Gminy Raciechowice
 

Stanowiska Gmin dotkniętych wezbraniami w czerwcu br. w kontekście prowadzonych przez Wody Polskie prac