W związku z pojawiającymi się komentarzami w mediach społecznościowych w kontekście prowadzonych przez Wody Polskie prac dotyczących usuwania szkód popowodziowych powstałych na terenie gmin małopolskich w wyniku intensywnych czerwcowych opadów deszczu gminy dotknięte wezbraniem zajęły stanowisko, które publikujemy poniżej:

          

 Oświadczenie Samorządu Gminy Łapanów  Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce  Oświadczenie Samorządu Gminy Raciechowice

Oświadczenie Samorządu Gminy Łapanów

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Oświadczenie Samorządu Gminy Raciechowice

Oświadczenie Wójta Gminy Wiśniowa 

Oświadczenie Samorządu Gminy Łapanów

Działając w imieniu mieszkańców Gminy Łapanów pragniemy zaapelować do Wód Polskich o kontynuowanie rozpoczętych prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy po zniszczeniach, które miały miejsce na rzekach Tarnawka, Pluskawka i Stradomka podczas powodzi w dniu 21 czerwca 2020 r.

Tego feralnego dnia Gminę Łapanów nawiedziła najtragiczniejsza w odnotowanej historii Gminy powódź, w wyniku której wody rzek Stradomki oraz Tarnawki, a także pobliskich potoków zalały dziesiątki budynków na terenie całej Gminy pozbawiając szeregu mieszkańców dorobku całego ich życia. Wskazana powódź spowodowała niespotykane zniszczenia na terenie Gminy i wywołała traumę u dziesiątków osób. Wiele miejscowości naszej Gminy, w tym Łapanów, Grabie, Kępanów, Boczów, Ubrzeż, Brzezowa, Tarnawa oraz Wieruszce, Wola Wieruszycka, Kamyk, Sobolów i Chrostowa zostały zalane i przejściowo odcięte od świata, zaś większej tragedii udało się uniknąć wyłącznie dzięki solidarności międzyludzkiej wykazanej przez mieszkańców Gminy oraz sprawnej akcji ratunkowej przeprowadzonej przez straż pożarną z terenu całego Powiatu Bocheńskiego.

Filmy z zalanego Łapanowa obiegły całą Polskę, zaś relacja z akcji przeciwpowodziowej była transmitowana w wielu ogólnopolskich mediach. Rozmiar kataklizmu nie był wówczas jeszcze widoczny bowiem gro terenów znajdowało się pod wodą uniemożliwiając realne podsumowania. Wstępne szacunki dokonane przez mieszkańców oraz stosowne instytucje publiczne wykazują, że należy liczyć się ze szkodami w wysokości dziesiątek milionów złotych.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Gminy Łapanów, Wody Polskie realizują prace zabezpieczające ludność i infrastrukturę na wypadek przejścia kolejnych wód powodziowych.

Z tego też względu Samorząd i mieszkańcy Gminy Łapanów wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań organizacji i osób próbujących zablokować inwestycje Wód Polskich realizowane na naszym terenie. Dla nas bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobytek jest najważniejsze.

Nie pozwolimy, aby prace zostały wstrzymane, co mogłoby zagrozić utratą zdrowia i majątku mieszkańców.

Z uwagi na górski charakter rzeki Stradomki oraz rzeki Tarnawki, a także aktualny fatalny stan techniczny infrastruktury rzecznej na tych ciekach stan wody na wskazanych rzekach potrafi się wielokrotnie zwiększyć na przestrzeni zaledwie kilku godzin. W Gminie odnotowano liczne zmiany przebiegu koryta obu rzek oraz oberwania ich brzegów. Omawiana sytuacja przyczynia się do wzrostu narażenia Gminy na dalsze powodzie, które mogą być jeszcze gorsze w skutkach niż powódź z 21 czerwca 2020 r.

Mając na względzie powyższe okoliczności, w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Łapanów pragniemy podziękować Wodom Polskim za interwencję ws. zabezpieczenia środków i prowadzonych obecnie prac na terenie gminy Łapanów, które realnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa  Naszej gminy.

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów Celina  Jacewicz

Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Zwracam się z prośbą o kontynuowanie przez PGW Wody Polskie rozpoczętych prac inwestycyjnych w rejonach rzek powodujących szkody powodziowe. Prace te są bardzo istotne dla mieszkańców Gminy Dobczyce, szczególnie w rejonie sołectw Skrzynka, Stadniki  i Kędzierzynka. Powódź, która nastąpiła w czerwcu 2020 roku, a także w latach poprzednich wymaga zdecydowanych działań i nakładów inwestycyjnych. Zniszczenia powodziowe dotyczą zarówno indywidualnych mieszkańców zalewając ich domy i gospodarstwa, jak również infrastruktury komunalnej – uszkadzając drogi, mosty, przepusty. Należy podkreślić górski charakter Krzyworzeki, która w czasie obfitych opadów potrafi w krótkim okresie czasu zwiększyć kilkukrotnie swój poziom. Poziom i pęd wody w czasie powodzi powoduje, że zmienia ona koryto zagrażając budynkom mieszkalnym.

Zabezpieczenie brzegów rzek Raby i Krzyworzeki przed ich dalszą degradacją jest istotnym zadaniem inwestycyjnym.  Intensywne opady deszczu, które miały miejsce w nocy z 20/21 czerwca 2020 r. niestety po raz kolejny spowodowały olbrzymie zniszczenia zarówno w nurcie rzeki, jak również na gruntach osób prywatnych. Wezbrane wody zniszczyły jedyny dojazd do kilku nieruchomości, pozostawiając mieszkańców bez możliwości dojazdu karetki czy straży pożarnej, jak również dowozu jakiegokolwiek materiału i środków niezbędnych do dalszego funkcjonowania. Na niektórych umocnionych narzutem kamiennym odcinkach rzeki Krzyworzeka, w czasie przechodzenia fali powodziowej narzut ten został podmyty lub zabrany przez rzekę, co przy ponownych wezbraniu tej górskiej rzeki może doprowadzić do kolejnych zniszczeń. W rejonie mostu, w ciągu drogi powiatowej Dobczyce – Skrzynka – Stadniki, rzeka Krzyworzeka wylała powodując ponownie zalanie budynków położonych w jej rejonie.

W celu podniesienia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Gminy Dobczyce, Wody Polskie rozpoczęły prace w rejonie rzeki Krzyworzeka, realizując inwestycje zabezpieczające mieszkańców Gminy, ich mienie i infrastrukturę komunalną przed zniszczeniami w razie przechodzenia następnych wezbrań i powodzi.

Z niepokojem obserwuję działania organizacji i osób próbujących zablokować inwestycje Wód Polskich realizowane na naszym terenie. Wyrażam sprzeciw wobec blokowania inwestycji chroniących mienie i życie ludzi. Bliskie są mi problemy ochrony środowiska naturalnego, jednak w tym przypadku życie mieszkańców Gminy Dobczyce jest dla mnie priorytetem.

Biorąc pod uwagę powyższe, w imieniu własnym, Radnych Rady Miejskiej z okręgu Skrzynka, Stadniki oraz mieszkańców Gminy Dobczyce, dziękuję Dyrekcji oraz pracownikom za zabezpieczenie środków i zaplanowanie działań, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Dobczyce, 19 listopada 2020 roku

Tomasz Suś

Oświadczenie Samorządu Gminy Raciechowice

Działając w imieniu mieszkańców Gminy Raciechowice pragniemy zaapelować do Wód Polskich o wykonanie zaplanowanych prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy po zniszczeniach, które miały miejsce na rzekach Stradomka i Krzyworzeka wraz z dopływami podczas powodzi w okresie 20 – 23 czerwca 2020 r.

W tym okresie Gminę Raciechowice nawiedziła klęska powodzi, w wyniku której wody rzek Stradomka oraz Krzyworzeka, a także ich dopływy uszkodziły w znacznym stopniu infrastrukturę komunalną w postaci dróg gminnych, powiatowych oraz drogę wojewódzką 964. Całkowitemu zniszczeniu uległy 4 kładki pieszo jezdne na rzece Stradomka oraz Krzyworzeka odcinając mieszkańców tego terenu od dostępu do służb medycznych itp. Uszkodzeniu uległo umocnienie mostów na drogach gminnych i powiatowych co bezpośrednio zagraża tej infrastrukturze przy następnej powodzi. Zalaniu oraz zniszczeniu uległo 36 gospodarstw położonych w wzdłuż rzeki Stradomka. Straty związane z czerwcową klęska żywiołową, tylko na infrastrukturze komunalnej Gminy Raciechowice zgodnie z protokołem Komisji Wojewódzkiej nr WR-III.637.1.23.2020  z dnia 17 lipca 2020 r. zostały oszacowanej na kwotę  884 620,00zł co stanowi 12,43% dochodów własnych Gminy Raciechowice.

W nocy 20/21 czerwca 2020 uruchomiony został Zespół Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Raciechowice, zadysponowane do akcji przeciwpowodziowej zostały wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Raciechowice. Ich działania oraz prowadzona akcja zabezpieczenia infrastruktury drogowej i mostowej oraz mienia prywatnego (gospodarstwa domowe oraz zakłady pracy) pozwoliły zmniejszyć skale tragedii spowodowanej wystąpieniem z brzegów rzeki Stradomka.

Gmina Raciechowice wykonała w swoim zakresie niezbędne prace odtworzeniowe oraz zabezpieczeniowe na mieniu komunalnym i oczekuje, na wykonanie zaplanowanych prac zabezpieczeniowych w obrębie koryta rzeki Stradomka i Krzyworzeka. Z tego też względu Samorząd
i mieszkańcy Gminy Raciechowice wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań organizacji i osób próbujących zablokować inwestycje Wód Polskich na terenie naszej Gmin. Dla nas zabezpieczenie infrastruktury komunalnej zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców, jak i ochrona ich dobytku jest najważniejsza.

Nie zgadzamy się, aby prace nad infrastrukturą przeciwpowodziową prowadzone przez Wody Polskie były wstrzymywane przez organizacje nie mające bezpośredniej wiedzy o rozmiarze tragedii ludzkich spowodowanych  przez niszczącą działalność wezbranych rzek. Wstrzymanie prac może skutkować zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców Gminy Raciechowice. W związku z tym stanowczo apelujemy o dalszą realizacje zaplanowanych prac na naszym terenie .

Z uwagi na górski charakter rzeki Stradomka oraz rzeki Krzyworzeka, stan wody potrafi się wielokrotnie zwiększyć na przestrzeni zaledwie kilku godzin. W Gminie odnotowano liczne zmiany przebiegu koryta obu rzek oraz oberwania ich brzegów. Omawiana sytuacja przyczynia się do wzrostu narażenia Gminy na dalsze powodzie, które mogą być jeszcze gorsze w skutkach, jeżeli nie zostaną podjęte prace naprawcze.

Mając na względzie powyższe okoliczności, w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Raciechowice pragniemy podziękować Wodom Polskim za interwencję ws. zabezpieczenia środków na realizacje inwestycji przeciwpowodziowych na terenie Gminy Raciechowice.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Raciechowice

Wacław Żarski