Władze Zakopanego podkreślają, że realizowana przez Wody Polskie inwestycja na Potoku Młyniska jest szczególnie ważna i stanowi odpowiedź na wieloletnie oczekiwania mieszkańców oraz władz samorządowych. Potok stwarza poważne zagrożenie powodziowe dla posesji oraz obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na powierzchni 11 hektarów w centrum miasta.

mlyniska collage 11 9Potok Młyniska w centrum Zakopanego

Koryto Potoku Młyniska „przecina” ścisłe centrum Zakopanego na całej jego długości gdzie zlokalizowane są liczne prywatne budynki mieszkalne oraz obiekty takie jak kładki, mosty, plac targowiska czy parkingi. Stan techniczny murów potoku, podmywanych systematycznie przez wodę, od lat budził zaniepokojenie. Podjęcie prac remontowych było konieczne.

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych spotkało się jednak z zaniepokojeniem środowisk społecznych, w kontekście przyrodniczym. Dlatego też w tej kwestii pomiędzy przedstawicielami organizacji ekologicznych a Wodami Polskimi doszło do rozmów, a następnie zostało wypracowane porozumienie. Dotyczy ono wprowadzenia specjalnych rozwiązań pro-środowiskowych, jakie będą zastosowane już w trakcie modernizacji potoku. 

11 września br. w Zakopanem odbyła się konferencja prasowa Urzędu Miasta Zakopane, z udziałem Wód Polskich oraz przedstawicieli organizacji ekologicznych. Podczas spotkania podkreślono potrzebę realizacji inwestycji i poinformowano o zawartym porozumieniu i szczegółach realizacji zadania. 

wspolne 9 11

 

- Inwestycja jest realizowana w sposób właściwy z poszanowaniem wszystkich decyzji administracyjnych. Udało się też wypracować dodatkowe rozwiązania pro-środowiskowe. Mieszkańcy wyrażają zadowolenie z realizowanych prac – powiedział Zastępca Burmistrza Zakopanego Tomasz Filar.

- Jesteśmy zadowoleni z rozmów, które się odbyły i reakcji RZGW w Krakowie oraz projektanta na propozycje zmian w zakresie realizacji. Dla nas było ważne to, że udało się w tak trudnej fazie zaawansowania inwestycji prowadzonej w centrum miasta, wprowadzać zmiany projektowe. Udało się do tego doprowadzić i uzyskać efekt pro-środowiskowy – powiedział Roman Konieczny, ekspert niezależny Towarzystwo na Rzecz Ziemi.

Wykonane roboty przede wszystkim zabezpieczą mieszkańców i infrastrukturę gminną przed osunięciami się domów i dróg do koryta potoku – to dla nas priorytetowe zadanie – podkreślił Radosław Radoń, zastępca dyrektora ds. powodzi i suszy RZGW w Krakowie. - Cieszymy się jednak, że tak szybko udało się wypracować porozumienie ze stroną społeczną i wprowadzić dodatkowe elementy do projektu, które również będą służyły środowisku – dodał. 

 

dyrektor i zastepca burmistrzaZastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Radosław Radoń i Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane - Tomasz Filar

W ramach prac modernizacyjnych służących zabezpieczeniu potoku przed dalszą erozją brzegową, jak również ograniczeniu ryzyka powodziowego, wykonane zostaną też prace, które przyczynią się do tego, że jednocześnie będzie on przyjazny dla różnych gatunków fauny. Powstaną m.in. szczeliny, służące zapewnieniu warunków migracji gatunków ryb występujących w korycie potoku. W celu powstania i zróżnicowania siedlisk organizmów wodnych ułożone będą w nieregularny sposób pojedyncze głazy. 

Młyniska to potok, który jest zabudowany starymi murami wykonanymi w części przez okolicznych mieszkańców. Mury są w bardzo złym stanie technicznym, zagrażają bezpieczeństwu i wymagają pilnych prac naprawczych. Prace są prowadzone na odcinku jednego kilometra, od ujścia do Cichej Wody do ok. 100 m powyżej mostu w ciągu ul. Władysława Orkana.

Prace zabezpieczające polegają na wykonaniu zabudowy wzmacniającej z okładziną kamienną murów oporowych. Roboty obejmują również przebudowę istniejącej zapory przeciw-rumowiskowej i polegają między innymi na zmniejszeniu spadu potoku, co spowoduje swobodny spływ wód płynących, a to jest niezwykle istotne dla ochrony przed powodzią tych terenów.

Wykonane roboty zabezpieczą mieszkańców i infrastrukturę gminną przed osunięciami się domów i dróg do koryta potoku.

Prace uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tym samym realizowane są zgodnie z warunkami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Koszt prac to 13 775 196,56 zł brutto.