Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, podpisał z Miastem i Gminą Myślenice list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w zakresie opracowania Koncepcji poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie potoku San na terenie Miasta Myślenice”.

DSC09847min   DSC09840min2

Opracowanie koncepcji ma być pierwszym krokiem do wspólnego rozwiązania problemu zagrożenia powodziowego ze strony potoku San. Koncepcja ma wskazać najbardziej racjonalny technicznie, środowiskowo, ekonomicznie i społecznie wariant ochrony przeciwpowodziowej, który dalej będzie podstawą do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych.

W ramach listu intencyjnego PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie zadeklarował starania o pozyskanie na rok 2023 środków finansowych na realizację koncepcji, a obie strony zobowiązały się do pełnej współpracy partnerskiej w ramach jej opracowania.

Potok San jest ciekiem wodnym przepływającym przez centrum miasta Myślenice, stwarzającym wysokie zagrożenie powodziowe w czasie opadów nawalnych. Zlewnia potoku jest silnie zurbanizowana, a jego koryto na znacznym odcinku bezpośrednio graniczy
z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi. Na trasie potoku znajdują się liczne mostki i przepusty, a także zasklepione odcinki koryta, które w istotny sposób utrudniają spływ wód wezbraniowych.