Wody Polskie realizują w ramach szerszego „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” inwestycję zwiększającą bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców miasta Krakowa i Skawiny. Celem prac jest podwyższenie i rozbudowa istniejących obwałowań.

Realizacja działań przeciwpowodziowych w Małopolsce jest elementem strategicznego projektu w skali kraju, ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, którego celem jest zabezpieczenie najbardziej zagrożonych powodziami obszarów w dorzeczu Odry oraz wdrożenia pierwszej grupy działań służących zapewnieniu takiego samego poziomu ochrony dla dorzecza Górnej Wisły. Projekt współfinansowany jest przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy, Fundusz Spójności UE oraz budżet państwa. 

Prace inwestycyjne prowadzone przez Wody Polskie na terenie miasta Krakowa i Skawiny wynikają z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego, ochrony gospodarstw domowych, a w  konsekwencji ograniczenia strat powodziowych na tym obszarze.

Inwestycja ta stanowi dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie, która była realizowana w latach 1999 – 2004 i miała na celu ochronę Krakowa przed powodzią przez podwyższenie obwałowań Wisły i jej dopływów na terenie Miasta. Jedną z przyczyn był również ogólny stan techniczny budowli. W czasie wysokich stanów wód obserwowano tu liczne przesiąki przez korpus i podłoże wału, a po powodzi w 2010 roku wystąpiło również rozwarstwienie korpusu wału na długości kilkudziesięciu metrów. 

Poniżej mapa prezentująca zasięg strefy zalewowej, która wystąpiłaby w przypadku przerwania wałów w czasie powodzi.

mapaartykul

Wody Polskie,  jako Inwestor przedsięwzięcia, przykładają dużą wagę do ochrony środowiska, w tym ochrony zasobów przyrody ożywionej. Kontrakt 3A.3 jest realizowany pod wzmożonym nadzorem środowiskowym, co wynika zarówno z obowiązujących przepisów prawa krajowego, jak również wymogów środowiskowych Banku Światowego, jako instytucji współfinansującej przedsięwzięcia budowlane z zakresu ochrony przeciwpowodziowej objęte Projektem OPDOW oraz standardów środowiskowych wdrożonych przez PGW Wody Polskie

Dodatkowo, należy podkreślić, iż w ramach Projektu OPDOW realizowane są tylko takie inwestycje, które nie powodują nieodwracalnych skutków środowiskowych.

Prowadzenie inwestycji, jaką jest podwyższenie, wzmocnienie i rozbudowa istniejących obwałowań wymaga wycinki drzew i krzewów w miejscu realizowanych prac. 

Zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną, na terenie planowanych robót przewidziano do wycinki 63 drzewa. Większość drzew, jakie usunięto w ramach prowadzonych prac przeciwpowodziowych to topola, wierzba biała, wierzba iwa.  Usunięto także po kilka sztuk dębu szypułkowego oraz robinii akacjowej. Wycinki na terenie inwestycji zostały już wykonane na wszystkich odcinkach wałów. W zdecydowanej większości, bo aż w 41 przypadkach średnica wyciętych drzew nie przekraczała 30 cm. Tylko w przypadku 3 wyciętych drzew średnica była większa niż 100 cm (szczegółowa tabela w załączniku). Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem przyrodniczym. 

Usunięto wyłącznie drzewa i krzewy rosnące bezpośrednio w pasie planowanych robót budowlanych oraz w jego najbliższym sąsiedztwie (tj. w pasie o szerokości do kilkunastu metrów od stopy obecnie istniejącego wału oraz od brzegów rowów w pobliżu wału). 

Wszystkie pozostałe drzewa i krzewy sąsiadujące z terenem planowanych robót budowlanych pozostaną zachowane, a Wykonawca robót jest zobowiązany do podejmowania szczególnych działań na rzecz ich ochrony przed uszkodzeniem w trakcie robót. Działania te, polegające m.in. na ogradzaniu drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, zostały rozpoczęte w marcu br. i będą systematycznie kontynuowane

Reasumując, dzięki realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz działania, które w sposób minimalny oddziałują na tereny sąsiednie, obszary w rejonie rzeki i w jej otoczeniu zachowają swoje biologiczne funkcje. Roboty budowlane będą prowadzone w znacznej odległości od koryta rzeki, dzięki czemu nie przewiduje się ryzyka ich oddziaływania na ichtiofaunę. Podwyższenie i rozbudowa istniejących wałów rzeki Wisły przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego, ochrony życia, zdrowia i własności mieszkańców Krakowa oraz okolic, co ma kluczowe znaczenie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako instytucji, której misją jest ochrona przed powodzią i suszą.

odc41

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Tabela wycinka drzew.pdf)Tabela wycinka drzew.pdf 144 kB2020-04-15 14:172020-04-15 14:17