Właśnie zostały podane do publicznej wiadomości zaktualizowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dotyczące miedzy innymi regionu Wisły Sandomierskiej. Zmiany przedstawili Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora oraz z-ca ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Radosław Radoń na konferencji prasowej, która odbyła się w Sandomierzu.

 

Wody Polskie rozpoczęły  w czerwcu 2021r. prace zmierzające do aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dotyczących m.in. regionu Wisły Sandomierskiej. Na mapach uwzględniono m.in. inwestycje zrealizowane w ramach projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. W konsekwencji zmianom uległy zasięgi obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in. na obszarze gmin: Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Tarnobrzeg oraz prawobrzeżnej stronie miasta Sandomierz.

 

resized 20220907 084652

 

Dokładnie na aktualizowanych mapach uwzględniono następujące inwestycje realizowane w ramach Projektu:

  • Budowa odcinka wału opaskowego – dowiązanie do wału opaskowego wraz z zabezpieczeniem portu (ID W_GZW_658);
  • Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz (ID W_GZW_1777);
  • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie (ID W_GWW_1843).

Dla zapewnienia natomiast ochrony przeciwpowodziowej lewobrzeżnej części Sandomierza, gminy Dwikozy oraz gminy Zawichost w ramach przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzkiem powodziowym (aPZRP) przewidziane zostało działanie „Rozbudowa wałów Wisły Sandomierskiej wymagających podwyższenia” (W_GZW_1274) obejmujące m.in. realizację inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części Sandomierza od ujścia rzeki Koprzywianki do Gór Pieprzowych, gm. Sandomierz, powiat sandomierski” polegającej na rozbudowie obwałowań wraz z obiektami hydrotechnicznymi integralnie z nimi związanymi, zadanie pn.  „Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+577 w miejscowości Zawichost, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie” oraz opracowanie Studium Wykonalności dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszaru pomiędzy Krakowem, a Zawichostem noszącego nazwę „Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły oraz Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem, a Zawichostem”.

Zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624) mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji w cyklach 6-letnich, w związku z potrzebą oceny zmian ryzyka powodziowego oraz koniecznością planowania i realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Mapy te, zgodnie z art. 171 ust. 9 ustawy – Prawo wodne, mogą zostać poddane przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji częściej niż co 6 lat.

W dniu 7 września 2022 r. zostały podane do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) obejmujące:

  • nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących;
  • aktualizację części obowiązujących MZP i MRP (od rzek oraz od strony morza).

 

mapencja1

 

mapencja2

 

MZP i MRP są dostępne na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html 

w tym:

Szczegółowy wykaz odcinków rzek, dla których MZP i MRP zostały zaktualizowane wraz z opisem przyczyn aktualizacji zawarty jest w załączniku nr 6.1a do Raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (2022), który dostępny jest pod adresem: https://powodz.gov.pl/pl/mapy. Więcej informacji o projekcie aPZRP jest dostępnych  na stronie: https://stoppowodzi.pl

 

 resized 20220907 084154