Przyspieszenie odpływu wód potoku Drwinka do rzeki Drwina Długa, a tym samym  zmniejszenie zagrożenia podtapianiem terenów przyległych do koryta potoku Drwinka – oto efekt zakończenia dwóch zadań utrzymaniowych zrealizowanych przez Wody Polskie RZGW w Krakowie.

W związku z sytuacją powodziową, która w bieżącym roku miała miejsce na terenie osiedla Bieżanów i terenach przyległych do potoku Drwinka, w trakcie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowano o pilnej konieczności ulepszenia odprowadzania wód opadowych na tym terenie.
PGW Wody Polskie wsłuchując się w głos i zapotrzbowanie mieszkańców newralgicznego terenu wspólnie z nimi określiło gdzie w pierwszej kolejności potrzebne są pilne działania zaradcze. W porozumieniu zlokalizowali najsłabsze elementy rzeki, która poczas ulew zalewa ich domostwa.

dyr

Pierwsze zadanie polegało na usunięciu zatoru oraz udrożnieniu koryta rzeki Drwina Długa w rejonie ujścia rzeki Drwinki na długości około 80 – 100 m wraz z wywiezieniem i utylizacją wydobytego materiału.

Efekty części zrealizowanych prac widoczne są już dzisiaj. Natomiast dzięki działaniom wdrożonym przez Wody Polskie do 27 grudnia br. zostaną również zrealizowane udrożnienie i odmulenie kolejnego odcinka, tak aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe w tym terenie – zapewniała mieszkańców na miejscu prac Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora.

Przed1MLLL

(zdjęcia: przed i po wykonaniu prac utrzymaniowych)

Drugie zadanie również miało na celu poprawę odpływu wód z potoku Drwinka i rzeki Drwina Długa do rzeki Serafy. Zakres zadania obejmował mechaniczne wykoszenie roślinności pływającej wraz z usunięciem zatorów i przetamowań z naniesionych gałęzi i śmieci z koryta rzeki Drwina Długa, na długości 4,6 km, tj. na odcinku od ujścia do rzeki Serafa do ogrodzenia oczyszczalni ścieków Płaszów.

Przypomnijmy, iż po powodzi, która wystąpiła w sierpniu br. i która doprowadziła do zalania ulicy Seweryna Udzieli, podjęliśmy działania w celu udrożnienia odpływu poniżej przepustu kolejowego. Deklarowane przez Wody Polskie działania są i będą realizowane – potwierdzał Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Radosław Radoń

rado1

Łączna wartość wykonanych robót wraz z wywiezieniem i utylizacją wydobytego materiału i roślinności wyniosła 786 tys. zł. Roboty zostały zrealizowane w wyjątkowo krótkim czasie nie przekraczającym 21 dni.

Aktualnie są realizowane działania związane z poprawą bezpieczeństwa obwałowań na Drwiny Długiej.