W ramach zarządzania środowiskiem wodnym Wody Polskie prowadzą działania na rzecz renaturyzacji, udrażniania rzek i modernizacji budowli piętrzących dla migracji ryb na terenie całej Polski. Duże projekty poświęcone odtwarzaniu korytarzy migracji w dolinach rzecznych realizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Właśnie został zakończony projekt: „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”.

 

„Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce” to drugi duży projekt prowadzony przez RZGW Kraków, który wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju, gdyż z jednej strony przywraca możliwość swobodnej wędrówki rybom i innym organizmom wodnym w zlewni Wisłoki, z drugiej zaś zapewnia dalsze funkcjonowanie obiektów hydrotechnicznych.

W ramach projektu prowadzona była modernizacja lub budowa siedmiu przepławek na budowlach piętrzących usytuowanych na tych trzech górskich rzekach. Przepławki konstruowane są w formie obejścia, rampy lub bystrza kamiennego i bystrotoku kaskadowego. Budowa tych urządzeń uwzględnia zróżnicowane wymagania migracyjne różnych gatunków ryb, a zastosowane rozwiązania naśladują naturalne warunki, zapewniając w ten sposób pełną ciągłość ekologiczną rzeki: nieprzerwany przepływ wody, stałą możliwość transportu osadów dennych i swobodną dwukierunkową wędrówkę ichtiofauny. Wszystkie te rozwiązania sprawiają, że zostaje osiągnięty cel strategiczny projektu, jakim jest poprawa stanu ekologicznego wód Wisłoki.

Projekt obejmował następujące przedsięwzięcia:

  • Dębica (km 56+180 rzeki Wisłoki)– modernizacja istniejącej przepławki komorowej wraz z budową kamiennej rampy przy stopniu,
  • Mokrzec (km 69+720 rzeki Wisłoki)– budowa przepławki w formie obejścia jazu,
  • Gorlice I (km 32+300 rzeki Ropy)– budowa przepławki w formie bystrotoku kaskadowego, 
  • Gorlice II (km 34+250 rzeki Ropy)– budowa przepławki w formie rampy kamiennej, 
  • Ropica Polska (km 39+400 rzeki Ropy)– budowa przepławki w formie bystrza kamiennego, 
  • Jedlicze (km 19+100 rzeki Jasiołki)– budowa przepławki w formie rampy kamiennej,
  • Szczepańcowa (km 27+960 rzeki Jasiołki)– budowa przepławki w formie obejścia jazu. 

Całkowity koszt projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, to prawie 30 mln zł. W trakcie prac na bieżąco był prowadzony monitoring działania przepławek, polegający na odłowach ryb powyżej i poniżej barier migracyjnych przed ich modernizacją oraz odłowach i znakowaniu ryb po zakończeniu budowy. Nadajniki pozwalają śledzić ich wędrówki i badać skuteczność przyjętych działań.

DSC08668 2 DSC08675