O poprawie bezpieczeństwa powodziowego na obszarze dorzecza Wisły w rejonie „Wisły Sandomierskiej” rozmawiano w miniony piątek w ramach cyklicznych spotkań Zespołu powołanego w tym celu. Podczas spotkania określono ramy pracy i zidentyfikowano problemy, nad którymi będzie pracował powołany Zespół.

Celem pierwszego spotkania w dniu 30 lipca br., było określenie ram pracy Zespołu i identyfikacja zagadnień problemowych w zakresie zabezpieczenia powodziowego na obszarze dorzecza Wisły w rejonie „Wisły Sandomierskiej” planowanego w ramach aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

W skład Zespołu powołani zostali przedstawiciele Wód Polskich a także zainteresowanych powiatów, miast i gmin. Zespół ten w pierwszej kolejności  zajmie się m. in. wypracowaniem propozycji kierunków zmian w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji polderów redukujących falę powodziową.   

W ramach pierwszego spotkania ustalono kierunek akceptowanych przez samorządy zmian w zakresie proponowanych działań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe. Przedstawiciele  samorządów z obszaru dorzecza Wisły w rejonie „Wisły Sandomierskiej” zadeklarowali wsparcie i chęć współpracy w wypracowaniu wspólnych  rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.