PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie od wielu lat podejmuje działania zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego w dolinie rzeki Białki. Wszystkie prace, które będą podejmowane na tym terenie w ramach „Programu dla Białki” będą efektem współpracy i uzgodnień różnych środowisk, tak by zachować cenne walory przyrodnicze doliny rzeki.

Białka Tatrzańska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca o długości 41 km. Przepływa przez teren trzech gmin w Małopolsce: Bukowiny Tatrzańskiej, Łapsze Niżne oraz Nowego Targu. Jest jedną z nielicznych w Polsce rzek typu roztokowego, charakteryzującą się intensywnym transportem rumowiska oraz dużą dynamiką przepływów, co sprzyja  zjawiskom erozyjnym, podmywaniem brzegów oraz generuje zagrożenie powodziowe dla infrastruktury
i zabudowy znajdujące się w sąsiedztwie rzeki.

Naturalny charakter Białki oraz cenne walory przyrodnicze spowodowały objęcie rzeki szczególną ochroną poprzez ustanowienie obszaru Natura 2000 „Dolina Białki” oraz rezerwatu „Przełom Białki pod Krempachami”.

Fakt ten powoduje, że wszelkie działania w korycie są mocno ograniczone i wymagają odpowiednich zgód i nadzoru, w szczególności przyrodniczego. Dodatkowym elementem utrudniającym podejmowanie działań jest spór między oczekiwaniami mieszkańców terenów położonych nad ciekami wodnymi, a częścią społeczeństwa wywierającą presję działań „proekologicznych”.

Biorąc pod uwagę systematycznie występujące zagrożenie powodziowe dla infrastruktury i mieszkańców, już w 2009 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie opracował projekt ochrony przeciwpowodziowej doliny Białki, który uwzględniał aspekty prośrodowiskowe i bazował na doświadczeniach krajów alpejskich, w których występują rzeki o zbliżonym charakterze.

Niestety żadne z zaproponowanych rozwiązań nie zostało zaakceptowane przez lokalną społeczność.

Obecnie Wody Polskie w Krakowie opracowują nową koncepcję ochrony przeciwpowodziowej doliny Białki „Program dla Białki”. W tym celu  prowadzą rozmowy z różnymi środowiskami, tak aby wypracować wspólny kierunek działań.

„Program dla Białki” to wielokierunkowy projekt ochrony przeciwpowodziowej doliny potoku od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego do ujścia Białki do Zbiornika Czorsztyńskiego. Projekt  uwzględnienia aspekty środowiskowe, w tym ochronę cennych siedlisk przyrodniczych oraz zapewnienia korytarza swobodnej migracji organizmom wodnym i od wody zależnym.

2021.06.18 bislka111