W imieniu konsorcjum firm umowę podpisał Jerzy Ślepecki - Zakład Robót Inżynieryjnych "EKOINŻ" Fot. Wody Polskie

Wody Polskie rozpoczynają inwestycję „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”. Prace będą prowadzone na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem Soły i Skawy oraz w dolnej części rzeki Soły. W sumie projekt będzie realizowany na obszarze dwóch województw, trzech powiatów i dziesięciu gmin. Całkowity koszt inwestycji to 44 mln zł, w tym dofinansowanie z UE Funduszu Spójności wynosi 37,7 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W ramach inwestycji, została podpisana umowa z Wykonawcą, na realizację pierwszego z dziewięciu zadań w projekcie. Jest to: Wykonanie przepławki dla ryb na lewym brzegu Wisły omijającej stopień Wodny Dwory  i próg podpiętrzający ten stopień.

Koszt zadania to ponad 18,4 mln zł.

Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora podkreśliła środowiskowe znaczenie projektu:

Realizacja projektu w sposób znaczący wpłynie na poprawę stanu ekologicznego wód płynących Wisły, Soły, Skawy. Zostaną odtworzone historyczne korytarze ekologiczne rzek oraz przywrócona spójność obszarów Natura 2000”

Prace będą prowadzone również na następujących budowlach hydrotechnicznych:

WISŁA - na odcinku pomiędzy ujściami rzek Soły i Skawy:

  • wykonanie przebudowy śluzy żeglugowej przy węźle wodnym Dwory  w kanale żeglugowym Oświęcim/Przeciszów;
  • wykonanie przepławki dla ryb na lewym brzegu Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający ten stopień w km 21+220 rzeki Wisły - tzw. węzeł wodny Smolice;
  • wykonanie przebudowy śluzy żeglugowej w kanale żeglugowym przy węźle wodnym Smolice

 

SOŁA - od zapory zbiornika w Czańcu do jej ujścia do Wisły:

  • przebudowa stałego jazu (gurtu) dennego kierującego wodę Młynówki Oświęcimskiej w km 16+200 rzeki Soły, którego celem jest ograniczenie erozji dennej i przywrócenie warunków migracji ryb w korycie rzeki Soły poniżej kaskady zbiorników (Tresna, Porąbka, Czaniec), w obrębie miejscowości Bielany;
  • przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy podwójnym jazie ujęcia wody w km 0+750 rzeki Soły w obrębie miejscowości Broszkowice;

 

SKAWA - od zapory zbiornika Świnna Poręba do jej ujścia do Wisły:   

  • budowa przepławki dla ryb przy istniejącym stałym jazie ujęcia wody pitnej w 21+500 km rzeki Skawy w obrębie miejscowości Wadowice;
  • przebudowa istniejącej przepławki dla ryb przy stałym jazie ujęcia wody w km 8+975 rzeki Skawy w obrębie miejscowości Grodzisko;
  • przebudowa istniejącego przeciwerozyjnego stopnia wodnego w km 1+260 rzeki Skawy w obrębie miejscowości Podolsze.

 

Celem strategicznym projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód płynących. Pozwoli ona na ochronę i stabilne perspektywy zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków wchodzących w skład ekosystemu dolin rzek Soły i Skawy. Ponadto zostanie przywrócona spójność sieci obszarów Natura 2000 oraz odtworzone historyczne korytarze ekologiczne łączące Wisłę z rzekami Sołą i Skawą.

Realizacja projektu wpłynie również na wzmocnienie odporności środowiska oraz infrastruktury hydrotechnicznej ze względu na skutki zmian klimatu: klęski żywiołowe, głębokie i długotrwające niżówki oraz powodzie błyskawiczne. Projekt podejmuje działania w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach.

Przedsięwzięcie jest realizacją przez Polskę zobowiązań dotyczących osiągnięcia dobrego stanu/ potencjału wód i właściwej ochrony środowiska naturalnego wynikających z zapisów Dyrektywy 2000/60/EC z dnia 23 października 2000 r.

Działania Projektu są zgodne także z zapisami Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, w którym uznano za priorytetowe dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu, w tym przywracanie i utrzymanie dobrego stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych oraz ochronę różnorodności biologicznej.

Projekt zakończy się w 2022 roku.