Właśnie zakończyły się prace polegające na zasypie wyrwy brzegowej na rzece Skawie w miejscowości Graboszyce. Prace były prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, zgodnie z zachowaniem dobrych praktyk utrzymania rzek i przy wsparciu merytorycznym Towarzystwa na Rzecz Ziemi.

 

Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, wspólnie z Towarzystwem na Rzecz Ziemi, już w trakcie procedury przetargowej, wypracowali zmiany rozwiązań technologicznych prowadzących do ograniczenia zakresu ingerencji w środowisko, przy jednoczesnym wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zachowując cel inwestycji.

 

Przede wszystkim, w wyniku rozmów został znacznie ograniczony zakres prac z 500 m do 180 m. Dodatkowo zamiast narzutu licowanego zastosowano narzut luźny na 100 m, a na pozostałym odcinku, tj. kolejnych 80 m zamontowano tzw. „uśpione umocnienia”. Erodujący brzeg znajdujący się przed „uśpionym umocnieniem” zabezpieczono odpowiednio wkomponowanym układem drzew.

 

W efekcie zastosowanych zmian technologicznych i częstych spotkań w terenie pracowników Wód Polskich i Towarzystwa na Rzecz Ziemi, zadanie zostało zrealizowane bez bezpośredniej ingerencji w koryto rzeczne, bez przemieszczania żwiru, bez zamulenia wód rzeki Skawy. Wszystkie prace prowadzone były z zachowaniem najwyższych standardów prośrodowiskowych.