Wypracowanie wysokich standardów realizacji inwestycji chroniącej mieszkańców przed powodzią przy maksymalnym zachowaniu miejscowych walorów przyrodniczych jest dla Wód Polskich priorytetem. Aby osiągnąć ten cel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprosił do współpracy lokalne organizacje pro ekologiczne.

Podpisanie Listu Intencyjnego przez Komisję Kształtowania Środowiska UM Krakowa, organizacje pro środowiskowe oraz RZGW w Krakowie
Podpisanie Listu Intencyjnego przez Komisję Kształtowania Środowiska UM Krakowa, organizacje pro środowiskowe oraz RZGW w Krakowie.

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na swoim obszarze realizuje szereg inwestycji zabezpieczających mieszkańców przed powodzią. Działania te chcemy urzeczywistniać jednocześnie wypracowując i kompensując negatywne skutki oddziaływania inwestycji na środowisko.

W czerwcu tego roku, w siedzibie Wód Polskich w Krakowie  został podpisany List Intencyjny przez przedstawicieli Komisji Kształtowania Środowiska UM Krakowa, organizacje pro środowiskowe oraz Dyrekcję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie.

Zgodnie z jego treścią strony wyraziły wolę i gotowość współpracy w zakresie minimalizowania i kompensowania negatywnych skutków oddziaływania Inwestycji na środowisko, jednocześnie poprawiając poziom życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Powołano również Grupę Roboczą, której celem jest długofalowa współpraca poprzez wspólne przygotowywanie inicjatyw i wypracowywanie jednolitych stanowisk.

Pierwszym zadaniem Grupy było przeprowadzenie wizji w terenie i ponowna inwentaryzacja drzewostanu na terenie inwestycji „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie” mającej na celu zmodernizowanie 20 km wałów przeciwpowodziowych na obszarze trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty.

Zmodernizowane wały przeciwpowodziowe swoim bezpośrednim sąsiedztwem będą chronić 40 tys. mieszkańców oraz ich mienie na obszarze 31 km2. Mają również stanowić kluczowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla infrastruktury miejskiej oraz pobliskich obiektów przemysłowych.

Dzięki wspólnie podjętym działaniom udało się uchronić kilkaset drzew.

Współpracę podjęto również w projekcie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy”. Inwestycja obejmie m.in. budowę dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych Malinówka 1 i Malinówka 2. To właśnie w tym rejonie, ze względu na wypłycenie koryta  rzeki oraz gęstą zabudowę, bardzo często dochodzi do podtopień i lokalnych zalewów terenu.

Ustalono, że na zbiornikach zostanie m.in.:

  • zmniejszony obszar wycinki drzew i krzewów w tym cennych dębów,
  • stworzony teren „łąk kwietnych” oraz zachowana część porośnięta najokazalszym poza strefą tropikalną skrzypem olbrzymim,
  • zrekultywowany obszar po wyrobiskowy,
  • ukształtowany rów ułatwiający wypływanie wezbranych wód do starorzecza.

W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego Zakopanego Wody Polskie realizują inwestycję na potoku Młyniska. To zadanie szczególnie ważne i stanowi odpowiedź na wieloletnie oczekiwania mieszkańców oraz władz samorządowych. Potok stwarza poważne zagrożenie powodziowe dla posesji oraz obiektów użyteczności publicznej.

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych spotkało się jednak z zaniepokojeniem środowisk społecznych w kontekście przyrodniczym. Dlatego też pomiędzy przedstawicielami organizacji ekologicznych a Wodami Polskimi doszło do rozmów, a następnie zostało wypracowane porozumienie wprowadzające specjalne rozwiązania pro-środowiskowe, jakie będą zastosowane już w trakcie modernizacji potoku. 

W przyszłości chcemy również podjąć współpracę w ramach kompleksowego planu dla Białki Tatrzańskiej. Podjęte działania dotyczyłyby ochrony przeciwpowodziowej zlewni i poprawy stanu ekologicznego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej.