Właśnie zakończył się dwudniowy Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej w Krakowie organizowany przez branżowy portal internetowy Inżynieria.com.  W konferencji udział wzięła Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora oraz Zastępca ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Radosław Radoń

KGWiOP miniaturka
Źródło fot. www.inżynieria.com

Zmiany klimatyczne jakie zachodzą na świecie i w naszym kraju wymagają radykalnych działań na wszystkich szczeblach zarządzania państwem, dlatego podczas konferencji zostały omówione problemy i wyzwania, jakie stoją przed nami w najbliższych latach w obszarze gospodarowania wodami opadowymi i uwzględnienia ich w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. O dobrych praktykach, nowych kierunkach działania podczas dwudniowego kongresu  rozmawiali eksperci ze świata nauki, biznesu, samorządów, jednostek rządowych oraz przedsiębiorstw wod-kan.

W pierwszym dniu konferencji, Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora wzięła udział w Panelu dyskusyjnym poświęconym „Zarządzaniu kryzysowemu w gospodarce wodnej”. W trakcie panelu wszyscy zgodnie podkreślali, jak istotna jest współpraca administracji rządowej z samorządową podczas trwania sytuacji kryzysowej czy też rozwiązywania bieżących problemów. Podkreślano także, jak ważne jest budowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach i rolę wszystkich instytucji biorących udział w tym procesie.

Podczas drugiego dnia konferencji Dyrektor RZGW Małgorzata Sikora wygłosiła prezentację pn.: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, a ochrona przed powodzią w regionie wodnym Górnej Wisły, gdzie omówiła zmiany w mapach zagrożenia powodziowego poprzez zmniejszenie obszarów zalewowych  i wpływu na te zmiany inwestycji Wód Polskich  podając przykład obszaru Wisły Sandomierskiej.

KGWiOP MSikora
Źródło fot. www.inżynieria.com

Prezentacja z-cy Dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą Radosława Radonia dotyczyła natomiast  Modelowania i cyfryzacji w ochronie przeciwpowodziowej na przykładzie obszaru działania RZGW w Krakowie. Dyrektor omówił proces wyznaczania stref zagrożenia powodziowego w oparciu o wyniki modelowania, a na przykładzie projektu Retencja polderowa w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły - ochrona Krakowa przed powodzią przedstawił, jak wykorzystując obecne modele rzeki Wisły i jej dopływów,  RZGW w Krakowie wykonało studium wykonalności, dzięki któremu udało się ustalić odpowiednią lokalizację 10 polderów.

KGWiOP RRadon
Źródło fot. www.inżynieria.com