PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie wspólnie z Miastem Kraków wzmacniają bezpieczeństwo mieszkańców Bieżanowa i okolic. Powstanie „tarcza” w postaci opaski brzegowej przypominającej ścianę wykonaną ze specjalnych winylowych grodzic o wysokości nawet 1 metra. Ta wyjątkowa konstrukcja ma spełniać zadanie jako swego rodzaju mur przeciwpowodziowy długi na ponad 2 kilometry, który w razie nagłego wezbrania rzeki Serafy, powstrzyma jej wody przed zalewaniem okolicznych terenów.

 

DSC09917aPo wezbraniu, które miało miejsce w 2021 roku na terenie Bieżanowa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło współpracę z Miastem Kraków celem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym rejonie. Zgodnie z Porozumieniem, rozpoczyna się kolejny etap zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy”. Zadanie zabezpieczające dolinę Serafy zostało już zrealizowane przez wykonanie muru z grodzic winylowych na prawym brzegu na odcinku w rejonie osiedla Złocień. PGW Wody Polskie zrealizowały to samodzielnie za prawie 2 mln zł. Obecnie będzie realizowany drugi etap, czyli wykonanie muru z grodzic winylowych odcinkowo obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów. Docelowo winylowa ściana przeciwpowodziowa o długości ponad 1 km ma powstać na obu brzegach rzeki, czyli łączna długość konstrukcji będzie wynosić ponad 2 km. Inwestycję finansuje  Gmina Miejska Kraków. Wartość zadania wynosi blisko 10 mln zł.

Spotkanie rozpoczął Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś - Wody Polskie bardzo dobrze współpracują z UM Krakowa,  a ta inwestycja jest tego dowodem. Zakończyliśmy I etap  inwestycji. Dzisiaj kontynuujemy te pracę. W tej chwili budujemy również zbiorniki na Serafie, tak aby kompleksowo zabezpieczyć tę część miasta. Modernizujemy również wały krakowskie. Obecny na miejscu Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk  zaznaczył, że obecnie przez zmiany klimatyczne jesteśmy zaskakiwani nagłym wezbraniami rzek, również na rzece Serafie. Ta inwestycja to bardzo dobry przykład współpracy rządu i samorządu.  Mamy nadzieję że takich realizacji będzie coraz więcej. Wody Polskie to synonim bezpieczeństwa powodziowego. Podziękował również Pani Dyrektor RZGW Małgorzacie Sikorze oraz miastu za przygotowanie inwestycji.

 

W wyniku prac koryto rzeki Serafy zostanie dostosowane do aktualnie występujących warunków przepływu i obecnego zagospodarowania przyległych terenów. Jego parametry zostaną skorygowane tak, aby uzyskać odcinkowo efekt zwiększenia pojemności. Podniesienie i wyrównanie rzędnych opasek brzegowych za pomocą murów z grodzic winylowych na odcinkach powodującym bezpośrednie zagrożenie dla zabudowy mieszkaniowej pozwoli na osiągnięcie odpowiednich parametrów hydraulicznych koryta zapewniających bezpieczny spływ wód wezbraniowych.

Jednak mając świadomość zachodzących zmian klimatycznych oraz postępującej urbanizacji PGW  Wody Polskie prowadzą jeszcze inne działania mające zdecydowanie poprawić sytuację w tym rejonie Krakowa. Przede wszystkim realizowane są obecnie działania ochronne w postaci kaskady 5 zbiorników przeciwpowodziowych: dwóch na rzece Serafie i trzech na potoku Malinówka. Mają one ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i Wieliczki. Łącznie zabezpieczą przed powodzią obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów. W sumie będą mieć pojemność blisko 400 tys. m3.

Rzeka Serafa na terenie Krakowa przebiega przez tereny intensywnie zurbanizowane. W sytuacji coraz częściej pojawiających się wyjątkowo intensywnych opadów, stanowi realne zagrożenie dla zabudowanych terenów przyległych oraz istniejącej infrastruktury. W wyniku uszczelnienia zlewni w związku z rozwojem miasta, w czasie gwałtownych wezbrań koryto nie jest w stanie pomieścić szybko spływających wód opadowych. Zalewane i podtapiane są tereny sąsiadujące z kortem rzeki, uszkadzane są skarpy brzegowe i budowle regulacyjne. Realizacja tradycyjnych prac utrzymaniowych polegających na wykaszaniu roślinności, udrożnieniu koryta, usuwaniu zatorów, czy remontach uszkodzonych ubezpieczeń nie prowadzi do istotnego zmniejszenia zagrożenia powodziowego.