Nawiązując do pojawiających się w przestrzeni medialnej nieprawdziwych informacji na temat prac na rzece Dunajec w Zbylitowskiej Górze dementujemy nieprawdziwe informacje.

Po pierwsze, w świetle przepisów prawa Wody Polskie prowadzą prace na rzece Dunajec zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - DUŚ, która uzyskała ostateczność z dniem 26.10.2017 roku. Natomiast termin ważności DUŚ, o którym mowa w art. 72 w ust. 3 i 4 ustawy (odpowiednio 6 i 10 lat) ma zastosowanie tylko wówczas kiedy inwestor realizuje proces inwestycyjny, którego Wody Polskie na tym etapie nie realizowały. Jeżeli natomiast decyzja DUŚ nie wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, zgłoszenia budowlanego, czy też PNRI(Pozwolenie na Realizację Inwestycji), powyższy przepis nie ma zastosowania.

Po drugie, w decyzji nie nałożono obowiązku nadzoru przyrodniczego.

Po trzecie, obecne prace utrzymaniowe zostały zaplanowane i realizowane tylko w taki sposób, by nie powodować szkód w środowisku, a zwłaszcza ochronić  siedliska gatunków chronionych ptaków. Na brzegu lewym prace zostały ograniczone do wykonania przekopu przez odsypisko na długości 660 m, a na brzegu prawym silnie porośniętym porostem twardym, kierownicy kierującej nurt wody do kanału ulgi. Tym samym zrezygnowano z wykonania zabezpieczenia brzegu prawego, pozostawiając bez ingerencji odcinek ze zlokalizowanymi stanowiskami lęgowymi jaskółki brzegówki. Dodatkowo zrezygnowano z wykonania opasek z narzutu grubego oraz tamy faszynadowej z koszy siatkowo-kamiennych. W związku z powyższym stanowiska lęgowe zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Dunajec pozostaną nietknięte. 

Po czwarte, niezwłocznie po powzięciu informacji o nieprawidłowościach w prowadzonych pracach, Dyrekcja RZGW w Krakowie nakazała natychmiastowe wstrzymanie prowadzonych prac. Równocześnie zlecono kontrolę, którą przeprowadzili pracownicy RZGW w Krakowie. W ramach kontroli stwierdzono ingerencję w koryto rzeki Dunajec, które to nie było objęte zleconym zakresem prac. W związku z powyższym RZGW w Krakowie wezwało Wykonawcę do złożenia niezwłocznych  wyjaśnień.

Zabezpieczenie wyrwy  brzegowej na rzece Dunajec w miejscowości Zbylitowska Góra jest konieczne z uwagi na postępującą erozją prawego, wysokiego brzegu rzeki z jednoczesnym odkładaniem się rumoszu na brzegu lewym.

Prace są konieczne ze względu na zagrożenie powodziowe. W sąsiedztwie wyrwy, zlokalizowane jest boisko sportowe, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, droga asfaltowa, a także ujęcie wody dla miasta Tarnowa. Zagrożona jest zatem infrastruktura drogowa, techniczna i komunalna jak również grunty rolne, które sukcesywnie zabierane są przez wody Dunajca.