Wody Polskie w Krakowie podpisały umowę na opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią zlewni Stradomki. Koncepcja uwzględnia budowę 4 zbiorników:  Szczyrzyc, Zegartowice, Lubomierz i Łapanów oraz ich wzajemne oddziaływanie, jak również przebudowywane wały w Łapanowie. Szacowany koszt realizacji zadania to ok. 200 mln zł.

 

Zmiana struktury opadów, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach, kiedy w ciągu doby może spaść na metr kwadratowy nawet 150 litrów deszczu oraz górskie ukształtowanie terenu powodują powodzie błyskawiczne i liczne podtopienia. Powodują one straty materialne, są traumatyczne dla mieszkańców – zwłaszcza, że często zabudowania znajdują się na terenach zalewowych. Szczególne zagrożenie stwarzają górskie rzeki oraz potoki. Takie miejsca wymagają odpowiednich inwestycji, jakie realizują Wody Polskie. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Łapanowie, gdzie w następstwie ekstremalnych opadów w zlewni Stradomki, jakie wystąpiły w nocy z 20 na 21 czerwca 2020r. oraz uformowania się w okresie niespełna kilku godzin fali powodziowej o kulminacji osiągającej stan 596 cm na wodowskazie w miejscowości Łapanów, doszło do przelania się wody przez lewy wał rzeki Stradomki i zalania centrum miejscowości położonej na zawalu.

W związku z zaistniałą sytuacją, aby podnieść bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców i ich domostw, Wody Polskie prowadzą na tym terenie szereg działań mających w efekcie zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców. Jednym z nich jest koncepcja ochrony przed powodzią zlewni Stradomki.

 

rk2

 

 

Koncepcja ochrony przed powodzią zlewni Stradomki

To kompleksowa  inwestycja, której efektem będzie zmniejszenie ryzyka powodziowego w dolinie rzeki, a co za tym idzie bezpośrednia ochrona mieszkańców przed powodzią, zwiększenie retencji wodnej  i przeciwdziałanie skutkom suszy za pomocą zbiorników wielofunkcyjnych. Inwestycja wpłynie również korzystnie na stabilizację dna rzeki, jak również uatrakcyjni teren turystycznie. Koncepcja uwzględnia budowę 4 zbiorników: Szczyrzyc, Zegartowice, Lubomierz i Łapanów oraz ich wzajemne oddziaływanie. Szacowany koszt inwestycji to ok. 200 mln zł, a planowany termin jej zakończenia to 2030 r. Zadania ujęte są w aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, a także w wieloletnim Programie Budowy Zbiorników Wodnych.

 

mapix1 mapix2

 

Niezależnie od działań inwestycyjnych, RGZW w Krakowie prowadzi również szereg działań utrzymaniowych wpływających na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w zlewni Stradomki.

I tak, w 2021 r. udało się zrealizować następujące zadania:

 1. Utrzymanie całoroczne wałów rzeki Stradomki m. Łapanów i Grabie wraz z urządzeniami towarzyszącymi
  - kwota 7 000,00 zł;
 2. Dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Krakowie cz.7 - Lewy i prawy wał rzeki Stradomka wraz z wałami potoku Kobyleckiego- kwota  11 021,88  zł;
 3. Usuwanie szkód powodziowych rzeka Stradomka, km 12+500-13+700 m. Wieruszyce naprawa ubezpieczeń, zasyp wyrw - kwota 590 532,46zł;
 4. Potok Chrostówka w km 0+000-0+600 w m. Chrostowa lokalne udrożnienie, usuwanie zatorów - kwota 9 800,00 zł;
 5. Sporządzenie mapy geodezyjnej do celów projektowych rzeka Stradomka w km 3+120-3+870 - kwota 12 200,00 zł;
 6. Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem brzegów rzeki Stradomka w km 3+120-3+870 w rejonie słupa nr 352, drogi gminnej oraz sieci wodociągowej, doraźne prace zabezpieczające - kwota 430 450,80 zł;
 7. Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Kobylecki w km 0+000-1+300 m. Łapanów - kwota 45 476,79 zł;
 8. Naprawa uszkodzeń Stradomka w km 16+980-17+005 m. Łapanów - kwota 32 187,87 zł;
 9. Naprawa zniszczonej opaski brzegowej na lewym brzegu rz. Stradomka w km 16+870-16+940 m. Łapanów - kwota 34 686,00 zł.

Ogółem wykonanie na kwotę 173 355,80 zł

Natomiast zadania planowane do realizacji w 2022 r. to:

 1. Utrzymanie całoroczne wałów wraz z urządzeniami towarzyszącymi kwota - 20 000,00 zł;
 2. Dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Krakowie cz.7 - Lewy i prawy wał rzeki Stradomka wraz z wałami potoku Kobyleckiego - kwota 12 005,98  zł;
 3. Prace interwencyjne związane z usuwaniem zatorów, lokalnym udrożnieniem;
 4. Wykonanie robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych na rzece Stradomka w km wg SIGW 16+430 – 16+500 (wg ewidencji 16+870 – 16+940) w m. Łapanów, Łapanów – 50 000,00 zł.

 

rk1