Wody Polskie i administracja samorządowa współpracują przy realizacji działań przeciwpowodziowych w dolinie Serafy, czego efektem będzie poprawa bezpieczeństwa w tym obszarze w rejonie Bieżanowa.

 

293342867 407150681449200 3638442576208101093 nRzeka Serafa na terenie Krakowa przebiega przez tereny intensywnie zurbanizowane. W sytuacji coraz częściej pojawiających się wyjątkowo intensywnych opadów, stanowi realne zagrożenie dla zabudowanych terenów przyległych oraz istniejącej infrastruktury. W wyniku uszczelnienia zlewni w związku z rozwojem miasta, w czasie gwałtownych wezbrań koryto nie jest w stanie pomieścić szybko spływających wód opadowych. Zalewane i podtapiane są tereny sąsiadujące z kortem rzeki, uszkadzane są skarpy brzegowe i budowle regulacyjne. Realizacja tradycyjnych prac utrzymaniowych polegających na wykaszaniu roślinności, udrożnieniu koryta, usuwaniu zatorów, czy remontach uszkodzonych ubezpieczeń nie prowadzi do istotnego zmniejszenia zagrożenia powodziowego.

- W wyniku prac koryto rzeki Serafy zostanie dostosowane do aktualnie występujących warunków przepływu i obecnego zagospodarowania przyległych terenów. Jego parametry zostaną skorygowane tak, aby uzyskać odcinkowo efekt zwiększenia pojemności. Podniesienie i wyrównanie rzędnych opasek brzegowych za pomocą murów z grodzic winylowych na odcinkach powodującym bezpośrednie zagrożenie dla zabudowy mieszkaniowej pozwoli na osiągnięcie odpowiednich parametrów hydraulicznych koryta zapewniających bezpieczny spływ wód wezbraniowych – mówi dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora.

Po ubiegłorocznym wezbraniu, które miało miejsce na terenie Bieżanowa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęły współpracę z Miastem Kraków celem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym rejonie. Efektem zawartego porozumienia będzie wykonanie grodzic obustronnych winylowych zlokalizowanych na brzegach Serafy poniżej Zbiornika Bieżanów do torów kolejowych przy ul. Półłanki.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia postępowanie przetargowego są już przygotowane. Najtrudniejszym zadaniem jest uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji. Do tej pory uzyskano wszystkie zgody za wyjątkiem nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany.

Aby rozwiązać ten problem, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Krakowa, Wody Polskie złożyły wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości. Po otrzymaniu tej decyzji, przetarg będzie mógł być ogłoszony, a po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy prace będą mogły się rozpocząć. Szacunkowy koszt zadania to 10 mln zł.

8 lipca 2022 r. dokonano odbioru końcowego robót usuwających nieprawidłowości prawostronnej opaski brzegowej Serafy na odcinku ok. 500 m. Dodatkowo opaskę podwyższono murem z grodzic winylowych – region zyska dzięki temu realną ochronę mieszkańców i ich mienia. Koszt zadania to 1,9 mln zł.

PGW WP prowadzi również działania utrzymaniowe i konserwacyjne w zlewni rzeki Serafy. Na początku czerwca wykonano koszenie brzegu Serafy od ul. Majora Henryka Sucharskiego (od zbiornika) do ul. Wojciecha Lipowskiego. Działania te będą prowadzone regularnie. Koszone były również wały Drwini Długiej.

Dodatkowo zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na zadanie związane z udrożnieniem niecki wypadowej wylotu przepustu pod torami PKP (potok Drwinka, ul. Kosiarzy). Termin składania ofert to 15 lipca 2022 r. Prace zostaną wykonane po wyłonieniu wykonawcy robót.

Trwają także analizy obecnej sytuacji powodziowej w zlewni Drwiny Długiej w ramach II etapu projektu pn. „Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu (osiedli Świątniki, Nowe Piaski, Podlesie, Kliniec, na Kozłówce, Wola Duchacka Wschód, Rżąka, Prokocim, Parkowe, Nowy Prokocim, Nowy Bieżanów Południe, Nowy Bieżanów, Jemiołki, Łazy Północne, Płaszów, Mały Płaszów, Lasówka, Kolejowe, za Osiedlem, Rybitwy)”. Działania te prowadzone są na mocy Porozumienia zawartego 9 września 2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wodami Polskimi w sprawie realizacji oraz finansowania tego zadania. Zgodnie z treścią porozumienia, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie odpowiada za realizację etapu II – Analiza sytuacji powodziowej w zlewni Drwiny Długiej.