Przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych, sektora rządowego, samorządów oraz biznesu spotkali się wczoraj w Żywcu podczas II Konferencji Koalicji Dbamy o wodę, by rozmawiać o zasobach wodnych Żywiecczyzny. Organizowana już po raz drugi konferencja, jest dobrą okazją do tego by mieszkańcy mieli realny wpływ na przyszłość regiony w tym aspekcie. Podczas wydarzenia dyskutowano również o założeniach do tzw. „Wodnej mapy drogowej Żywiecczyzny”.

 WhatsApp Image 2022 06 30 at 07.57.18 WhatsApp Image 2022 06 30 at 07.59.57

II Konferencja Wodna w Żywcu objęta została merytorycznym patronatem Wód Polskich. Wzięli w niej udział specjaliści Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Radosław Radoń, a także Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu – Maria Wisińska-Kurz.

Konferencja poruszyła problem postępujących zmian klimatu i gwałtownych zjawisk pogodowych, wpływających na zakłócenia obiegu wody w przyrodzie i utrudniających jej naturalną retencję. Obecnie obserwuje się coraz dłuższe okresy suszy, w związku z czym skutki coraz częściej występujących nagłych ulew, są z roku na rok bardziej odczuwalne, zwłaszcza na terenach górskich, takich jak Żywiecczyzna.

Skoordynowana współpraca instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych pozwoli osiągnąć efekt skali, by skutecznie chronić w tym regionie zasoby wody.

W panelach dyskusyjnych konferencji, Dyrektor Radosław Radoń podkreślał, że zagrożenie powodzią i suszą wymaga kompleksowego podejścia do tychże zagrożeń hydrologicznych. Dlatego przy prognozowaniu działań minimalizujących zagrożenie powodziowe Wody Polskie konsekwentnie starają się pamiętać o coraz częściej występującym w naszym kraju zjawisku suszy.

- Wody Polskie rekomendują powrót do naturalnych metod gromadzenia wód opadowych oraz konsekwentnego i systematycznego odchodzenia od wyłącznie jednej funkcji zbiorników na rzecz ich wielozadaniowości, ze szczególnych zwróceniem uwagę na funkcję retencyjną – podkreślał podczas swojej prelekcji Dyrektor Radosław Radoń


W celu skoordynowania działań w na rzecz retencji na terenie Żywiecczyzny, powołana została Rada Naukowa Koalicji Dbamy o wodę, w skład której weszli eksperci ds. hydrologii, klimatu, środowiska, dendrologii oraz regionu. Rada ta przygotowała założenia „Wodnej mapy drogowej Żywiecczyzny”, obejmującej takie tematy jak: środowisko formalnoprawne tworzące warunki do poprawy zasobów wodnych, retencja obszarowa,  hydrotechnika oraz aspekt społeczny. Podczas II Konferencji Wodnej debatowano także nad założeniami tego dokumentu.