Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora była jednym z ekspertów Konferencji "Kraków się zmienia – proces inwestycyjny od pomysłu do wdrożenia" odbywającej się w dniach 17-19 maja br. w TAURON Arenie w Krakowie. W trakcie wygłoszonej prelekcji przedstawiła problematykę  planowania przestrzennego w kontekście ograniczenia skutków powodzi i suszy na terenach Krakowa.

Zrzut ekranu 2022 05 19 150844 najlepsze
Źródło: Zrut ekranu z: https://fb.watch/d5-4ZECCYv/


Trzydniowa konferencja, organizowana przez Urząd Miasta Krakowa, skierowana do przedstawicieli środowiska branżowego związanego z architekturą i urbanistyką, miała na celu przedyskutowanie szeregu zagadnień pojawiających się w toku procesu inwestycyjnego.  

 

W jej trakcie poruszane były między innymi kwestie planowania przestrzennego oraz zarządzania planowaniem w mieście, inwestycji realizowanych i planowanych, procesu budowlanego, czy  zmian legislacyjnych.

  

Dyrektor Małgorzata Sikora w swojej prezentacji, skupiła się przede wszystkim na  strategicznym ograniczaniu zagrożenia powodziowego.

Wody Polskie w całym kraju realizują strategię w bardzo widoczny sposób. RZGW w Krakowie w swoim obszarze działania wykonał ogrom działań technicznych, w tym także w samym Krakowie.

 

Realizowany jest między innymi projekt w zlewni Serafy mający na celu powstanie 4 zbiorników – 3 na Malinówce i jeden na cieku Serafy. Prowadzone są też działania polegające na budowie i rozbudowie wałów powodziowych – m.in. od ujścia Skawinki do stopnia wodnego Kościuszki oraz poniżej stopnia wodnego Dąbie. Realizowana jest budowa wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej poniżej stopnia Dąbie oraz w ciągu lewego obwałowania przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira w Krakowie. Budowane jest również stanowisko pompowe dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko. Modernizowane są wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w Krakowie. Na zmniejszenie zagrożenia i ryzyka powodziowego Krakowa niebagatelny wpływ mieć także będzie planowana retencja polderowa w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły.

 

Ważnym czynnikiem dla ograniczanie zagrożenia powodziowego są także środki nietechniczne, w tym te związane z planowaniem przestrzennym. Tę strategię realizuje się poprzez uwzględnianie stref zalewowych w planowaniu przestrzennym oraz określanie warunków technicznych dla obiektów zlokalizowanych na tzw. obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.

 

Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo powodziowe zależy od wielu czynników. Właściwego planowania przestrzennego, uwzględniania przez jednostki samorządu terytorialnego w planach zagospodarowania przestrzennego map zagrożenia powodziowego, czy tworzenia przestrzeni zielonych. Takie zintegrowane działania sprawiają, że znacząco wzrasta bezpieczeństwo powodziowe.