Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przekazał Wodom Polskim w Krakowie decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą wykonanie grodzic na prawym brzegu rzeki Serafy w rejonie Osiedla Złocień. Prace mają potrwać do czerwca 2022 r. Podobne prace w rejonie osiedla Bieżanów, poniżej zbiornika Bieżanów wykona Gmina Miejska Kraków. W briefingu uczestniczyli także Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig i  Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala.

Porozumienie, którego efektem jest wykonanie grodzic na brzegach Serafy w  rejonie osiedla Złocień i Osiedla Bieżanów to przykład dobrej współpracy organów administracji rządowej i samorządowej w Krakowie.

- Dzisiaj, dzięki decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie dotyczącej wykonania muru z grodzic winylowych, ten region zyska kolejne zabezpieczenie. Prace, które mają potrwać do czerwca, zapewnią realną ochronę Mieszkańców i ich mienia. Porozumienie pomiędzy Wodami Polskimi a miastem Krakowem dotyczące rozszerzenia tych działań na osiedle Bieżanów to przykład konstruktywnej współpracy organów administracji rządowej i samorządowej. Działamy wspólnie dla dobra Mieszkańców. Połączyliśmy siły. Robimy wszystko, aby podnieść bezpieczeństwo powodziowe w dolinie rzeki Serafy – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W  liście od Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka odczytanym przez szefa gabinetu politycznego Tomasza Tomalę Minister podkreślił  między innymi, że "dzięki zgodnej efektywnej współpracy organów administracji państwowej oraz oraz gminy miejskiej Kraków, którego wyrazem jest zawarte porozumienie, do czerwca 2022 roku uda się znacząco zabezpieczyć mieszkańców osiedli Bieżanów i Złocień przed destrukcyjnym działaniem wód wezbraniowych w dolinie rzeki Serafy".

PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków podjęło działania zmierzające do jak najszybszego zabezpieczenia mieszkańców osiedla Bieżanów i Złocień przed podtopieniami.

- W wyniku prac koryto rzeki Serafy zostanie dostosowane do aktualnie występujących warunków przepływu i obecnego zagospodarowania przyległych terenów. Jego parametry zostaną skorygowane tak, aby uzyskać odcinkowo efekt zwiększenia pojemności. Podniesienie i wyrównanie rzędnych opasek brzegowych za pomocą murów z grodzic winylowych na odcinkach powodującym bezpośrednie zagrożenie dla zabudowy mieszkaniowej pozwoli na osiągnięcie odpowiednich parametrów hydraulicznych koryta zapewniających bezpieczny spływ wód wezbraniowych – mówi dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora.

- Przed nami dynamiczne starania o to, by rozwiązać problem podtopień w Krakowie. Powołaliśmy dwa zespoły zadaniowe, teraz nadszedł czas na wspólną budowę zabezpieczeń na terenie Bieżanowa w postaci podparcia worków z piaskiem plastikowymi grodzicami. Działanie szacujemy na ok. 10 mln zł. Współpracujemy również przy utworzeniu kanału ulgi dla potoku Rozrywka, którego wylania zagrażały mieszkańcom okolic powyżej ronda Polsadu. Cały czas trwają zaawansowane prace koncepcyjne, a przed nami projekty budowlane. Wyłoniliśmy wykonawcę pierwszego etapu prac na krakowskim os. Kabel. Na Drwini Długiej i Drwinie prowadzone są prace geodezyjne, które również są elementem współpracy z PGW Wody Polskie – podkreśla wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Zadania zabezpieczające dolinę Serafy będą realizowane w następujący sposób:

Wykonanie muru z grodzic winylowych na prawym brzegu na odcinku w rejonie osiedla Złocień – PGW Wody Polskie – szacunkowa wartość około 2 mln zł.

Wykonanie muru z grodzic winylowych odcinkowo obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów – Gmina Miejska Kraków - szacunkowa wartość około 10 mln zł. Wysokość grodzic wyniesie od 50 centymetrów do 1 metra. 

Przypomnijmy, iż rzeka Serafa na terenie Miasta Krakowa przebiega przez tereny intensywnie zurbanizowane. W sytuacji coraz częściej pojawiających się wyjątkowo intensywnych opadów, stanowi realne zagrożenie dla zabudowanych terenów przyległych oraz istniejącej infrastruktury. W wyniku uszczelnienia zlewni związku z rozwojem urbanistycznym miasta, w czasie gwałtownych wezbrań koryto nie jest w stanie pomieścić szybko spływających wód opadowych. Zalewane i podtapiane są tereny sąsiadujące z kortem rzeki, uszkadzane są skarpy brzegowe i budowle regulacyjne. Realizacja tradycyjnych prac utrzymaniowych polegających na wykaszaniu roślinności, udrożnieniu koryta, usuwaniu zatorów, czy remontach uszkodzonych ubezpieczeń nie jest w stanie przynieść wystarczających efektów w postaci istotnego zmniejszenia zagrożenia powodziowego.