Przedstawiciele Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z przedstawicielami Miasta Krakowa i PKP PLK S.A. podjęli wspólne działania w sprawie ograniczenia podtopień przy ulicy Seweryna Udzieli w Krakowie. Podczas spotkań w dniach 22 i 28 lipca br. wypracowano dalszy tok postępowania, który docelowo ma wpłynąć na ograniczenie zagrożenia powodziowego w tej części Bieżanowa.

Podczas spotkania Dyrekcji Wód Polskich RZGW w Krakowie z Wiceprezydentem Miasta Krakowa, Panem Andrzejem Kuligiem oraz PKP PLK S.A., w dniu 22 lipca, Wody Polskie zadeklarowały działania związane z wykonaniem inwentaryzacji nielegalnych odprowadzeń wód opadowych do przepustu, a następnie w przypadku ustalenia ich właścicieli - wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ich likwidacji. Zadeklarowano również opracowanie modelu hydrodynamicznego zlewni Drwinki, uwzględniającego silny wzrost zurbanizowania zlewni, który w ocenie specjalistów z RZGW w Krakowie jest najbardziej realną przyczyną zaistniałej w ostatnim czasie sytuacji powodziowej.

Dyrekcja RZGW w Krakowie zadeklarowała także, że służby terenowe Wód Polskich będą na bieżąco monitorować i kontrolować drożność przepustu, a w przypadku podniesionych stanów na Drwince, przy współpracy z służbami PKP, podjęte zostaną działania interwencyjne.

Kolejnym etapem wspólnego działania było dzisiejsze spotkanie z przedstawicielem Gminy Kraków - Zastępcą Dyrektora Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Panem Adamem Cebulą, wynikiem którego jest podział zadań pomiędzy Wodami Polskimi  a Miastem Kraków. Po stronie Miasta Krakowa będzie leżeć wykonanie  opracowań geodezyjnych - niezbędnych przekrojów czy inwentaryzacji geodezyjnej rzek Drwini Długiej, Drwinki i dopływów, Wody Polskie natomiast przejmują wykonanie modelowania hydrodynamicznego zlewni Drwinki.

Wymienione działania pozwolą we właściwy sposób zdiagnozować przyczyny występujących w ostatnim czasie podtopień w tym rejonie oraz ustalić kierunki działań, które uchronią mieszkańców tych terenów przed skutkami powodzi w przyszłości.