Właśnie minął rok od błyskawicznej powodzi, jaka nawiedziła Łapanów i okoliczne gminy. W wyniku deszczy nawalnych w zlewni rzeki Stradomki, które wystąpiły w nocy z 20 na 21 czerwca i uformowania się w krótkim czasie fali powodziowej doszło do przelania się wody przez lewy wał rzeki Stradomki i zalania centrum miejscowości Łapanów. W odpowiedzi na kryzysową sytuację Wody Polskie niezwłocznie podjęły działania.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, w następstwie zdarzeń powodziowych z czerwca 2020r., podjął i podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy ochrony przeciwpowodziowej terenów dotkniętych największymi stratami powodziowymi w dolinie rzeki Stradomki.

Natychmiast po przejściu fali powodziowej pracownicy Wód Polskich przystąpili do usuwania szkód powodziowych w korytach rzek i potoków, a także do zabezpieczenia uszkodzonych odcinków obwałowań i przywrócenia ich należytego stanu technicznego.

W związku z czym,  w 2020 r. przeprowadzono następujące prace naprawcze:

  1. Zasypanie rozkopanego wału przeciwpowodziowego rzeki Stradomki w miejscowości Łapanów.

  2. Naprawa wału przeciwpowodziowego rzeki Stradomki w miejscowości Łapanów

  3. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Tarnawka na różnych kilometrażach – w miejscowości Boczów i Tarnawa.

  4. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Tarnawka km 6+300-6+450 w miejscowości Tarnawa

  5. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łapanowskim w km 0+000-1+500 w centrum Łapanowa

  6. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Beczka w km 0+000-1+820 w miejscowości Grabie

  7. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Kobyleckim w km 0+000-2+800 w miejscowości Łapanów, Kobylec

  8. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Młynówka w km 0+000-1+760 w miejscowości Grabie, Kępanów.

Wartość tych działań oszacowano na prawie 1 mln zł.

W niespełna kilka tygodni po powodzi Wody Polskie ogłosiły postępowanie przetargowe na przebudowę wału przeciwpowodziowego na rzece Stradomce w gminie Łapanów. W ramach zadania: „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400, przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” zostanie zmodernizowany system obwałowań przeciwpowodziowych dla miejscowości Łapanów.

Obecnie Wody Polskie, zgodnie z harmonogramem i przepisami prawa,  są w fazie opracowywania projektu. Zostały wykonane prace geodezyjno – pomiarowe, operat dendrologiczny oraz dokumentacja geologiczno – inżynierska. Koszt inwestycji wyniesie około 15 mln złotych.

Dodatkowo, w ramach kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, Wody Polskie planują w środkowym odcinku Stradomki budowę  zbiorników przeciwpowodziowych Zegartowice i Lubomierz. Zadania są aktualnie w fazie planistycznej i konsultacyjnej aPZRP.

W fazie koncepcyjnej natomiast są działania dotyczące budowy zbiornika retencyjnego w Szczyrzycu, który miałby być zlokalizowany w górnej części zlewni rzeki. Realizacja tego opracowania zakończy się jeszcze w tym roku.

Szacowany koszt realizacji planowanych działań wynosi około 200 mln zł, a okres realizacji zadań to minimum 5-6 lat.

Realizacja zadań w zlewni Stradomki jest kluczowym działaniem na tym terenie i oznacza kompleksową ochronę przeciwpowodziową.

Zabezpieczenie mieszkańców regionów szczególnie zagrożonych powodziami przed niszczycielskim żywiołem należy do priorytetów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi oraz ograniczanie strat powodziowych. O wszystkim tym przypominamy mieszkańcom podczas spotkań konsultacyjnych.