W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu do 50 mm. Największe opady zaobserwowano w zlewniach: Dunajca, Soły oraz Skawy i Raby. Największy opad dobowy odnotowano na stacjach: Niedzica 52 mm, Luboń Wielki 47 mm, Międzybrodzie Bielskie 44 mm, Konieczno 42 mm, Studzionki 42 mm.

 Na pozostałych stacjach regionu opady wyniosły od 10 do 40 mm.

Dzisiejszej nocy na rzekach dorzecza górnej Wisły notowano przejście kulminacji fali wezbraniowej. Na Sole w Oświęcimiu, Niedziczance, Skawince, Białej Tarnowskiej w Cieżkowicach przejście kulminacji fali odbywało się przy przekroczonym stanie alarmowym. 

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód.

Na Sole poniżej obiektów kaskady oraz na Dunajcu, na aktualne wielkości stanów wód wpływa praca zbiorników retencyjnych. Zwierciadła wód w dorzeczu układają się głównie w strefie stanów wysokich. W zlewniach dorzecza lokalnie utrzymują się przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Sole w Oświęcimiu nadal przekroczony jest stan alarmowy (o 13 cm).

W strefie stanów średnich układa się zwierciadło Czarnej Staszowskiej oraz ujściowego odcinka Nidy i Czarnej Nidy.

Zwierciadło Wisły do ujścia Wisłoki znajduje się w strefie stanu wysokiego, poniżej w strefie stanu średniego. Na odcinku od Czernichowa do ujścia Dunajca w profilach przekroczone są stany ostrzegawcze.

Kulminacja w Krakowie odbywa się przy przekroczonym stanie ostrzegawczym o 40 cm.

W Sandomierzu, prognozowana przez IMGW-PIB w dniu 16 października kulminacja, zachodzić będzie przy przekroczonym stanie ostrzegawczym o około 150 cm, nie stwarzając zagrożenia przelania się wody przez koronę wału. Do rzędnej korony wału pozostanie bowiem ponad 3,0 m.

IMGW-PIB w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły prognozuje opady deszczu do 15 mm na południu regionu. W Tatrach na wysokości powyżej 1200 m n.p.m. opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej do 10 cm. Na południu województwa śląskiego opady do 15 mm.

W następnej dobie nie przewiduje się wystąpienia większych opadów.

 

Praca zbiorników retencyjnych

Sytuacja na zbiornikach jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich. W ciągu minionej doby, po podjęciu odpowiednich decyzji,  w zbiornikach retencjonowano wodę. Na Tresnej zretencjonowano prawie 10 mln m3, na Świnnej Porębie 15 mln m3, Dobczycach 12 mln m3. Na zbiornikach Tresna, Świnna Poręba, Dobczyce przekroczono NPP i częściowo wypełniono rezerwy powodziowe. Na Sole, Skawie, Rabie oraz górnym Dunajcu dopływy do zbiorników w czasie kulminacji fali przekroczyły 200 m3/s (do Tresnej prawie 300 m3/s).

Nadal obserwuje się zwiększone dopływy do zbiorników. Ich praca skierowana jest na odbudowę rezerw powodziowych w ciągu najbliższych dób. Na pozostałych zbiornikach rezerwy powodziowe są większe lub równe wymaganym instrukcjami gospodarki wodnej.

Zbiornik Świnna Poręba 14.10 2 1Zbiornik Wodny Świnna Poręba