Całkowite otwarcie śluz(y) przez właściciela MEW Rębów na jazie rzeki Nidy w miejscowości Rębów spowodowało śnięcie ryb, małż, mięczaków i innych organizmów wodnych. Działania te doprowadziły do dużych strat w  ekosystemie rzeki.

Pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Kielcach o zdarzeniu zostali poinformowani wczoraj przez Dyrektora PZW. Natychmiast podjęto działania.

Zarząd Zlewni w Kielcach, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zawiadomił prokuraturę, WIOŚ i RDOŚ. Jednocześnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął działania sprawdzające.

Polska Akademia Nauk, która realizuje projekt na rzece Nidzie zwiększający populację organizmów wodnych objętych ochroną gatunkową wraz z Polskim Związkiem Wędkarskim przygotowują raport w tej sprawie.

Otwarcie śluz (y) najprawdopodobniej miało miejsce w piątek. tj. 31.07.br., a jego celem było oczyszczenie rzeki z namułu zgormadzonego przed zasuwami.