Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (zwane dalej Wody Polskie) wzywa wszystkie podmioty, korzystające z gruntów Skarbu Państwa, tj. terenów zielonych oraz terenów zbiorników wodnych, będących we władaniu Wód Polskich, bez tytułu prawnego, do podjęcia stosownych działań, mających na celu pozyskanie podstawy prawnej do takowego korzystania, w terminie do 31 lipca 2020 r.

W tym celu należy uzgodnić z właściwym miejscowo zarządem zlewni (Przejdź do kontaktu) warunki korzystania z nieruchomości, a następnie złożyć stosowne wnioski o udostępnienie przedmiotowych nieruchomości w drodze umowy (dzierżawy bądź użytkowania). Zasady udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa w administracji Wód Polskich dostępne są na niniejszej stronie internetowej w „Strefie klienta” zakładce  Załatw Sprawę/Udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa w administracji Wód Polskich (Przejdź do udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa w administracji Wód Polskich).

W  przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania i kontynuowania bezumownego korzystania z gruntów Skarbu Państwa, należy spodziewać się wystąpienia skutków przewidzianych obowiązującymi przepisami, w tym wszczęcia postępowań windykacyjnych.