20200531 201322 1

Wskutek intensywnych opadów deszczu, utrzymujących się 30. i 31. maja br., na rzekach w regionie wodnym Górnej – Zachodniej Wisły, wystąpiły wyraźne wzrosty stanów wód. Duże dobowe sumy opadów oraz znaczne spadki rzek i potoków w górnych częściach zlewni Soły, Skawy, Raby, Dunajca decydowały o przebiegu wezbrania, odznaczającego się szybkim przyrostem stanów wód w korytach. Zwierciadła wód utrzymujące się dotychczas w strefie stanów średnich, w ciągu ostatniej doby gwałtownie wezbrały, przekraczając granicę strefy stanów wysokich. Dalszy wzrost stanów wód lokalnie doprowadził do przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewniach Soły, Skawy, Dunajca. Stan alarmowy został przekroczony na Skawince (w kulminacji fali o 34 cm). Reakcja zlewni na opady wyraźna była również w wielkościach dopływów do zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych na głównych dopływach Wisły, tj. do Tresnej na Sole, Świnnej Poręby na Skawie, Dobczycach na Rabie, Czorsztynie na Dunajcu.

RZGW w Krakowie, po analizie prognoz meteorologicznych, wskazujących na zakończenie opadów 1. czerwca, oraz mając na uwadze ostatnie miesiące, odznaczające się niewielkimi sumami opadów, ogólną sytuacją hydrologiczną utożsamianą z suszą, podjął decyzję o maksymalnym retencjonowaniu wód dopływających do zbiorników.

Gospodarkę wodną prowadzoną w trakcie wezbrania na zbiornikach retencyjnych przedstawiono na wykresach poniżej. Skuteczność pracy zbiorników widoczna jest w redukcji kulminacji fali. Na zbiorniku Świnna Poręba uzyskano redukcję kulminacji fali o 97% (dopływ 186 m3/s, odpływ 5,4 m3/s), natomiast na zbiorniku Dobczyce 86% (dopływ 217 m3/s, odpływ 30 m3/s). W przypadku zbiornika Tresna redukcja kulminacji fali wezbraniowej wynosiła 61% (dopływ 150 m3/s, odpływ 59 m3/s). Objętość zretencjonowanej wody w okresie od 28.05 do 01.06 wyniosła: na Świnnej Porębie 19 mln m3, Dobczycach 16 mln m3, Tresnej 6 mln m3. Przedstawione dane świadczą jednoznacznie o skutecznej pracy zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW w Krakowie w czasie minionego wezbrania i są dowodem na ich ważną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej doliny poniżej przekrojów zaporowych. 

4a

1

2

3