Obraz1 POPDOiW

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem

Numer referencyjny: OVFMP: 5.7.2

POLSKA

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY

Pożyczka nr IBRD 8524–PL

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał dofinansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

 

Przedmiotowe usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (adres do korespondencji i kontaktu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków na podstawie umowy konsultingowej podpisanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z wybranym Konsultantem.

Wobec powyższego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza kwalifikujące się firmy konsultingowe do wyrażenia zainteresowania świadczeniem Usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług.

Deklaracje o wyrażeniu zainteresowania oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z nią należy złożyć  do dnia 27.04.2022 roku w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z pieczątką Konsultanta i oznaczonej w następujący sposób:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Pani Katarzyna Szczepaniec

 

Załączniki:

  1. OVFMP 5.7.2 Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania
  2. OVFMP5.7.2 Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do OPZ
  4. OVFMP 5.7.2 Request for expressions of interest
  5. OVFMP5.7.2 Terms of reference
  6. App. 1 to TOR