ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ŁOWISKACH WĘDKARSKICH TRESNA I PORĄBKA

 

  1. Zezwolenie upoważnia do wędkowania na łowiskach wędkarskich Tresna i Porąbka zw. dalej łowiskami wędkarskimi.
  2. Prawo do połowu ryb na łowiskach wędkarskich wymienionych w pkt 1 nabywają osoby posiadające przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym), Zezwolenie imienne wg wzoru ustanowionego przez Dyrektora RZGW w Krakowie oraz imienny dowód uiszczenia opłaty w wysokości:

 

Rodzaj opłaty

Cena brutto

opłata roczna

200 zł

opłata roczna ulgowa

100 zł

opłata dzienna

35 zł

opłata dzienna ulgowa

20 zł

  1. Roczna opłata za zezwolenie na wędkowanie na łowiskach wędkarskich obejmuje pełny rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
  2. Koszt dopłaty za łowienie z jednostek pływających wynosi 50 zł brutto – na zasadach opisanych w Regulaminie.
  3. Opłatę za zezwolenie na amatorski połów ryb na łowiskach wędkarskich można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.

 

Druk zezwolenia należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów oraz dokumentem potwierdzającym uzyskanie ulgi.

 

Opłaty należy wnosić na konto:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

z podaniem tytułu przelewu: POŁÓW RYB TRESNA I PORĄBKA (z ewentualnym dopiskiem „ŁÓDŹ”, „ULGOWA”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie), OKRESU POŁOWU, oraz danych osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

 

Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

W przypadku opłaty rocznej jako okres połowu wpisujemy rok, w przypadku opłaty dziennej - datę planowanego połowu.

 

UWAGA!

- Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.

5. Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

6. Z obowiązku posiadania zezwolenia zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie na połów ryb i potwierdzenie wniesienia opłaty.

7. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

8. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty, rejestr połowu).