ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
W OBWODZIE RYBACKIM RZEKI RABA NR 2 (ROK 2024)

 

  1. Zezwolenie upoważnia do wędkowania w wodach obwodu rybackiego rzeki Raba nr 2 na odcinku rzeki Raby od ujścia potoku Lubieńka do stopnia zabezpieczającego kolektor ściekowy w m. Myślenice.
  2. Prawo do połowu ryb w obszarze wymienionym w pkt 1 nabywają osoby posiadające przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym), Zezwolenie imienne wg wzoru ustalonego przez Dyrektora RZGW w Krakowie oraz imienny dowód uiszczenia opłaty w wysokości:

 

Rodzaj opłaty

Cena brutto

opłata sezonowa

170 zł

opłata sezonowa ulgowa

85 zł

opłata dzienna

35 zł

opłata dzienna ulgowa

20 zł

  1. Opłatę za zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku Raba nr 2 można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku Raba nr 2.
  2. Roczna opłata za zezwolenie na wędkowanie na łowisku Raba nr 2 obejmuje pełny rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

Druk zezwolenia imiennego oraz rejestr połowu należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów oraz dokumentem potwierdzającym uzyskanie ulgi.

 

Opłaty należy wnosić na konto:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

z podaniem tytułu przelewu: POŁÓW RYB RABA nr 2 (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWA”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie), OKRES POŁOWU, oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

 

Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

 

W przypadku opłaty rocznej jako okres połowu wpisujemy rok, w przypadku opłaty dziennej - datę planowanego połowu.