Komunikat nawigacyjny nr 21/2020
Na dzień 10.07.2020 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że z dniem 10.07.2020 r.  szlak żeglugowy na rzece Wiśle od kilometra166+000  do kilometra 295+200  zostaje otwarty. 

Komunikat nawigacyjny nr 20/2020

na dzień 09.07.2020

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”
 1. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi.
 1. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 • W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 • Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 166+000 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 1. Rzeka Wisła od km 166+000 do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi po przejściu wezbrania. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”. 

           W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia  
           Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 1. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.
 1. Do dnia 30.09.2020r. obowiązuje czasowe zwolnienie z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych
 
Komunikat nawigacyjny nr 19/2020
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 25.06.2020 r. do odwołania,  szlak żeglugowy na rzece Wiśle od kilometra 166+000  do kilometra 295+200 zostaje zamknięty
z powodu przekroczenia na rzece stanów ostrzegawczych (od wodowskazu Karsy do wodowskazu Zawichost) tj.Wielkiej Wody Żeglownej, przy której ruch jednostek pływających zostaje wstrzymany.
 
Komunikat nawigacyjny nr 18/2020

w godz. 13.00–14.00 na wysokości kładki Bernatka
w Krakowie, w km 78+500 rzeki Wisły, odbędzie się impreza pn. „Spartan Workout”, (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znak: NZKR.602.3.2020.RS z dnia 15 czerwca 2020 r.)

Impreza odbywać się będzie przy wyłączonym z ruchu żeglugowego szlaku żeglownym w km 78+500 (kładka Bernatka), w dniu 11.07.2020, w godzinach 13 – 14. Wyznaczony kilometr rzeki Wisły należy oznakować znakami żeglugowymi A1 zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (DZ.U. Nr 212 poz.2072) odpowiednio na prawym i lewym brzegu, powyżej i poniżej kładki dla pieszych im. o. Laetusa Bernatka. Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice z informacją o treści „obowiązuje w dniu 11.07.2020r w godz. 13.00-14.00 nie dotyczy jednostek zabezpieczenia ratowniczego WOPR”. Oznakowanie wyznaczonego do imprezy odcinka rzeki Wisły należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/429-94-94). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział  w zabezpieczeniu imprezy. Organizator określi zasady postępowania uczestników imprezy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Zabezpieczenie imprezy pod względem bezpieczeństwa winno spełniać wymogi Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2020r. poz.350).

 

Komunikat nawigacyjny nr 17/2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 28.06.2020 r. w godz. 15.00 – 17.00 na odcinku rz. Wisły od km 76+550 (most Dębnicki) do km 78+350 (most Piłsudskiego) odbędzie się impreza pn.  „9 Wodna Masa Krytyczna”(na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z delegaturą w Krakowie znak: NZKR.602.8.2020.RS z dnia 26.06.2020 r.)

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 28.06.2020 r. w godz. 15.00 – 17.00 zostanie częściowo ograniczony na odcinku od km 76+550 (most Dębnicki) do km 78+350 (most Piłsudskiego) wzdłuż brzegu prawego, a żegluga odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły, aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym na potrzeby jednostek biorących udział w imprezie. Z uwagi na powyższe uczestnicy imprezy powinni zachować szczególną ostrożność podczas konieczności przepływania na brzeg lewy. Organizator ma obowiązek oznakować przedmiotowy odcinek szlaku żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu prawego o 50 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h (zgodnie z załącznikiem nr. 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U z 2003r Nr.212 poz. 2072), umieszczonymi od strony wody górnej i dolnej. Oznakowanie należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). Zobowiązuje się organizatora do ustalenia przebiegu imprezy w porozumieniu z armatorami, którzy cumują statki od km 76+550 do km78+350 rzeki Wisły w kwestii dostępu do przystani na czas obsługi pasażerów. Organizator określi zasady postępowania uczestników imprezy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy. Zabezpieczenie imprezy pod względem bezpieczeństwa winno spełniać wymogi Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. 2020r. poz.350). Zobowiązuje się organizatora do powiadomienia Policji oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o terminie i miejscu przeprowadzenia imprezy. W związku z utrzymującymi się wysokimi stanami wody na Wiśle oraz prognozowanymi w najbliższych dniach opadami deszczu, ze względów bezpieczeństwa organizator ma obowiązek monitorowania sytuacji hydrologicznej i wysokości stanów wody w korycie Wisły, a w przypadku ich wzrostu i prognozowanego przekroczenia stanu ostrzegawczego w Krakowie w profilu Kraków-Bielany odstąpienia od przeprowadzenia imprezy (zastrzeżenie w zezwoleniu Dyrektora U.Ż.Ś.- „Niniejsze zezwolenie traci ważność w przypadku niedopełnienia w/w warunków lub gdy stan wody na odcinku imprezy będzie przekraczał poziom najwyższej wody żeglownej”).

 

Komunikat nawigacyjny nr 16/2020

na dzień 08.06.2020

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”
 1. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi.
 1. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 • W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 • Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 1. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

     W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 1. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.
 1. Do dnia 30.09.2020r. obowiązuje czasowe zwolnienie z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych

 

Komunikat nawigacyjny nr 15/2020

 dot.czasowego zwolnienia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła
w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020, poz. 875), która wprowadziła m. in. zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z dodanym do ustawy Prawo Wodne art. 568, do dnia 30 września 2020 r. zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1 Prawa Wodnego tj.:

1) przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;

2) przewóz towarów statkami towarowymi;

3) żeglugę pustych statków towarowych;

4) holowanie lub spław drewna;

5) korzystanie ze śluz lub pochylni.

Zwolnienie obowiązuje od dnia wejścia w życie ww. ustawy, do dnia 30 września 2020 r. 

 

Komunikat nawigacyjny nr 14/2020

na dzień 11.05.2020

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”
 1. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi.
 1. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 • W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 • Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 1. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

     W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 1. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.
 1. Od dnia 01.01.2020r. obowiązuje nowy cennik śluzowań. Szczegółowe Informacje dostępne na stronie internetowej w zakładce: Nasze działania/Zarządzanie korzystaniem z wód/Opłaty za korzystanie z dróg wodnych
 

Komunikat nawigacyjny nr 13/2020

na dzień 09.04.2020 r.

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, jako administrator dróg wodnych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rekomendujemy powstrzymanie się od wszelkiej turystyki wodnej.
Apelujemy, żeby nie wypływać jednostkami przeznaczonymi do uprawiania turystyki i rekreacji wodnej oraz zrezygnować z amatorskiego połowu ryb. W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, prosimy o pozostanie w domach.(obowiązuje do dnia 19.04.2020)

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”
 1. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi.
 1. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 • W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 • Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 1. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

     W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 1. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.
 1. Od dnia 01.01.2020r. obowiązuje nowy cennik śluzowań. Szczegółowe Informacje dostępne na stronie internetowej w zakładce: Nasze działania/Zarządzanie korzystaniem z wód/Opłaty za korzystanie z dróg wodnych
 

Komunikat nawigacyjny nr 12

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniach 01-06.07.2020 r. na wysokości kładki im. o. Laetusa Bernatka  w Krakowie, w km od 78+300 do 78+500 rzeki Wisły,
odbędzie się impreza pn. „33 edycja Festiwalu Teatrów Ulicznych”, (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znak: NZKR.602.6.2020.RS  z dnia 02 kwietnia 2020 r.)

 Impreza odbywać się będzie przy wyłączonym z ruchu żeglugowego szlaku żeglownym
w km 78+300 do 78+500, w dniach
01-06.07.2020, zgodnie z harmonogramem:

01.07.2020r. w godz. 8.00-10.00

02.07.2020r. w godz. 8.00-10.00

03.07.2020r. w godz. 16.00-17.00

04.07.2020r. w godz. 16.00-17.00

05.07.2020r. w godz. 19.00-20.00

06.07.2020r. w godz. 07.00-10.00

Wyznaczony odcinek rzeki Wisły należy oznakować znakami żeglugowymi A.1 „zakaz przejścia" (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.( Dz.U. z 2003 nr 212, poz.2072), od strony wody górnej i dolnej, na prawym i lewym brzegu. Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice informacyjne o treści „Obowiązuje w dniu w/w 2020 r. w godz. w/w , nie dotyczy jednostek zabezpieczenia ratowniczego WOPR”. W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko jednostki biorące udział w zabezpieczeniu. Oznakowanie należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/429-94-94). Montaż zabezpieczenia przeprowadzonej liny przez rz. Wisłę w dniu 02.07.2020 r. w godz. 08:00 - 10:00 może odbywać się tylko pod warunkiem udziału jednostek zabezpieczających. Zabezpieczenie imprezy pod względem bezpieczeństwa winno spełniać wymogi Ustawy z dnia 8 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 350).

 

Komunikat nawigacyjny nr 11

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 12.09.2020. w godz. 21.45 – 23.00 na odcinku rz. Wisły od km 76+450 (Most Dębnicki) do km 77+190 (Most Grunwaldzki) odbędzie się impreza pn.  „20 Wielka Parada Smoków – Smoki 75-lecia Teatru Groteska” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: NZKR.602.5.2020.RS z dnia 02.04.2020 r.)

 Impreza plenerowa dniu 12.09.2020 r. odbywać się będzie przy wyłączonym z ruchu żeglugowego szlaku żeglownym na odcinku od km 76+450 (Most Dębnicki) do km 77+190 (Most Grunwaldzki) w godz. 21.30 – 23.30.

Wyznaczony kilometr rzeki Wisły zostanie przez organizatora oznakowany na prawym i lewym brzegu powyżej mostu Dębnickiego oraz na prawym i lewym brzegu poniżej mostu Grunwaldzkiego, znakami żeglugowymi A.1 „zakaz przejścia” (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.) Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice informacyjne o treści „Obowiązuje
w dniu 12.09.2020 r. w godz. 21.30-23.30, nie dotyczy jednostek pływających biorących udział w imprezie”.
Oznakowanie należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). W harmonogramie działań planowanych w dniach 11.09-13.09.2020 r. dotyczącym zarówno rozmieszczenia jak i demontażu barek oraz sprzętu biorącego udział w imprezie należy uwzględnić ruch i postój innych postronnych statków mogących przebywać ewentualnie w tym rejonie. Zabezpieczenie imprezy pod względem bezpieczeństwa winno spełniać wymogi Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 350).

 Komunikat nawigacyjny nr 9/2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że od dnia 16.03.2020 do dnia 30.03.2020 r. wprowadzone zostają ograniczenia ruchu na szlaku żeglugowym na odcinku od km 4+940 do 92+150.
Informujemy, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi wodnej oraz operatorów obiektów hydrotechnicznych, śluzy Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie i Przewóz zostają zamknięte dla ruchu obiektów pływających.

Komunikat nawigacyjny nr 8/2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie informuje, że w dniu 09.05.2020 r. w godz. 9:00 – 14:00 na odcinku rz. Wisły od km 76+000 do km 78+000, odbędzie się impreza „VII Regaty Ósemek Wioślarskich o Puchar Uniwersytetu Jagiellońskiego” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znak: NZKR.602.4.2020.RS z dnia 10.03.2020 r.).

 W dniu 09.05.2020 r. w godz. 9:00 – 14:00 impreza wioślarska odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym szlaku żeglownym na odcinku od km 76+000 do km 78+000, w odległości nie większej niż 40m wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły tak aby wolny szlak żeglowny pozostał przy lewym brzegu. Wyznaczony odcinek należy oznakować odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny oddalony jest od brzegu prawego o 40m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5km/h, zgodnie z załącznikiem nr.7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U z 2003r Nr.212 poz. 2072). Oznakowanie wyznaczonego do imprezy wioślarskiej odcinka rzeki Wisły należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). Zobowiązuje się organizatora do ustalenia harmonogramu zawodów w porozumieniu z armatorami, którzy cumują statki od km 76+000 do km78+000 rzeki Wisły     w kwestii dostępu do przystani na czas obsługi pasażerów. Organizator określi zasady postępowania uczestników imprezy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Zabezpieczenie imprezy pod względem bezpieczeństwa winno spełniać wymogi Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. 2020r. poz.350). Zobowiązuje się organizatora do powiadomienia Policji oraz Wodnego Ochotniczego  Pogotowia Ratunkowego o terminie i miejscu przeprowadzenia regat wioślarskich.

 

Komunikat nawigacyjny nr 7/2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie informuje, że w dniu 13.06.2020 r. w godz. 13.00–14.00 na wysokości kładki Bernatka
w Krakowie, w km 78+500 rzeki Wisły, odbędzie się impreza pn. „Spartan Workout”, (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znak: NZKR.602.3.2020.RS z dnia
03 marca 2020 r.)

Impreza odbywać się będzie przy wyłączonym z ruchu żeglugowego szlaku żeglownym w km 78+500 (kładka Bernatka), w dniu 13.06.2020, w godzinach 13 – 14. Wyznaczony kilometr rzeki Wisły należy oznakować znakami żeglugowymi A1 zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (DZ.U. Nr 212 poz.2072) odpowiednio na prawym i lewym brzegu, powyżej i poniżej kładki dla pieszych im. o. Laetusa Bernatka. Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice z informacją o treści „obowiązuje w dniu 13.06.2020r w godz. 13.00-14.00 nie dotyczy jednostek zabezpieczenia ratowniczego WOPR”. Oznakowanie wyznaczonego do imprezy odcinka rzeki Wisły należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/429-94-94). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział  w zabezpieczeniu imprezy. Organizator określi zasady postępowania uczestników imprezy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Zabezpieczenie imprezy pod względem bezpieczeństwa winno spełniać wymogi Ustawy z dnia
18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011r. Nr 208 poz.1240).

 

Komunikat nawigacyjny nr 6/2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie informuje, że w dniu 30.05.2020 r. w godz. 7:00 – 21:00 oraz w dniu 31.05.2020 r. w godz. 7:00 – 17:00 na odcinku rz. Wisły od km 74+000 do km 76+000, odbędzie się impreza kajakowa
„36 Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie i Ogólnopolskie Regaty Długodystansowe Dzieci” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znak: NZKR.602.2.2020.RS z dnia 02.03.2019 r.).

 W dniu 30.05.2020 r. w godz. 7:00 – 21:00 oraz w dniu 31.05.2020 r. w godz. 7:00 – 17:00 impreza kajakowa odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu na szlaku żeglownym na odcinku od km 74+000 do km 76+000, w odległości nie większej niż 40m wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły, tak aby wolny szlak żeglowny pozostał przy prawym brzegu. Wyznaczony odcinek należy oznakować odpowiednio żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny oddalony jest od brzegu lewego o 40m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5km/h, zgodnie
z załącznikiem nr.7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U z 2003r Nr.212 poz. 2072). Oznakowanie wyznaczonego do imprezy kajakowego odcinka rzeki Wisły należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444). Zobowiązuje się organizatora do ustalenia harmonogramu zawodów w porozumieniu z armatorami, którzy cumują statki na lewym brzegu rzeki Wisły od km 74+000 do km 76+000, w kwestii dostępu do przystani na czas obsługi pasażerów. Organizator określi zasady postępowania uczestników imprezy
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Zabezpieczenie imprezy pod względem bezpieczeństwa winno spełniać wymogi Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. 2020r. poz.350). Zobowiązuje się organizatora do powiadomienia Policji oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o terminie i miejscu przeprowadzenia maratonu kajakowego.

 

Komunikat nawigacyjny nr 5/2020

na dzień 09.03.2020 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”
 1. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi.
 1. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 • W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 • Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 1. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

     W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 1. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.
 1. Od dnia 01.01.2020r. obowiązuje nowy cennik śluzowań. Szczegółowe Informacje dostępne na stronie internetowej w zakładce: Nasze działania/Zarządzanie korzystaniem z wód/Opłaty za korzystanie z dróg wodnych

 

Komunikat nawigacyjny nr 4/2020

na dzień 27.02.2020 r.

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że na Stopniu Wodnym Kościuszko przestają obowiązywać wyznaczone w związku z niskimi przepływami w rzece Wiśle godziny śluzowań.

Śluzowania odbywają się od świtu do zmroku (bez ograniczeń)

 

Komunikat nawigacyjny nr 3/2020

na dzień 12.02.2020 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”
 1. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi.
 1. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 • W związku z niskimi przepływami w rzece Wiśle wprowadzono do odwołania ograniczenie ilości śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko do maksymalnie 10 śluzowań na dobę. Śluzowania będą się odbywały w wyznaczonych godzinach:

- w górę rzeki – 8:00, 11:15, 14:00, 16:40, 18:00

- w dół rzeki – 9:30, 13:00, 15:30, 18:30, 19:30

 • W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi,
  a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 • Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 1. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

     W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 1. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.
 1. Od dnia 01.01.2020r. obowiązuje nowy cennik śluzowań. Szczegółowe Informacje dostępne na stronie internetowej w zakładce: Nasze działania/Zarządzanie korzystaniem z wód/Opłaty za korzystanie z dróg wodnych

 

Komunikat nawigacyjny nr 2/2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie informuje, że w dniu 26.01.2020 r. w godz. 12.00–15.00 na wysokości mostu Grunwaldzkiego odbędzie się impreza pn. „Przeciągnij smoka przez Wisłę”, natomiast w dniu 15.03.2020 r. w godz. 12.00–15.00 na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem Rudawy i mostem Grunwaldzkim,
odbędzie się impreza pn. „VI krakowski spływ morsów” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: Wr-523.19.2019.KR z dnia 17 stycznia 2020 r.)

Szlak żeglowny na rzece Wiśle, na wysokości mostu Grunwaldzkiego w km 77+040 – 77+240, w dniu 26.01.2020 r oraz odcinku od km 75+450 (ujście rzeki Rudawy) do km 77+190 (most Grunwaldzki) w dniu 15.03.2020 r.,
na czas przeprowadzenia imprez (w godzinach 12 – 15) zostanie zamknięty.
Organizator ma obowiązek oznakować przedmiotowe odcinki szlaku znakami żeglugowymi A.1 „zakaz przejścia” (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.) od strony wody górnej i dolnej, na prawym i lewym brzegu. Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice informacyjne o treści „Obowiązuje w dniu 26.01.2020 r. (lub 15.03.2020)
w godz. 12-15, nie dotyczy jednostek zabezpieczenia ratowniczego WOPR”. Oznakowanie należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444).
W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko jednostki biorące udział w zabezpieczeniu imprezy.

 

Komunikat nawigacyjny nr 1/2020

na dzień 09.01.2020 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”
 1. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi.
 1. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 • W związku z niskimi przepływami w rzece Wiśle wprowadzono do odwołania ograniczenie ilości śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko do maksymalnie 10 śluzowań na dobę. Śluzowania będą się odbywały w wyznaczonych godzinach:

- w górę rzeki – 8:00, 11:15, 14:00, 16:40, 18:00

- w dół rzeki – 9:30, 13:00, 15:30, 18:30, 19:30

 • W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi,
  a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 • Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 1. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

     W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 1. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.
 1. Od dnia 01.01.2020r. obowiązuje nowy cennik śluzowań. Szczegółowe Informacje dostępne na stronie internetowej w zakładce: Nasze działania/Zarządzanie korzystaniem z wód/Opłaty za korzystanie z dróg wodnych

Armatorzy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem komunikatów nawigacyjnych dotyczących śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły za pomocą poczty elektronicznej, proszeni są o przesłanie swoich adresów e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r.

Z dniem 1 października 2019 r. zostały wprowadzone nowe przepisy prawa miejscowego tj. Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Poniżej link do strony internetowej, na której zostały zamieszczone odnośniki do poszczególnych elektronicznych dzienników urzędowych, w których zostało opublikowane przedmiotowe Zarządzenie.
Link: http://wroc.uzs.gov.pl/przepisy-prawne/prawo-miejscowe/urzad-zeglugi-srodladowej-we-wroclawiu/

 

    ARCHIWUM