OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – zwane dalej PGW WP RZGW w Krakowie,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na oddanie nieruchomości do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, który zostanie przeprowadzony zgodnie z załączonym Regulaminem i niniejszym ogłoszeniem.

 

Przedmiotem najmu jest nieruchomość PGW WP RZGW w Krakowie - Lokal użytkowy (niemieszkalny) o pow. 231 m2 położony na parterze w budynku biurowym w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego 22, zlokalizowany na działce nr 13/1 obręb 0145, jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście, objętej księgą wieczystą KR1P/00190432/0.

 

Dopuszczalny rodzaj działalności: magazynowa, handlowo-usługowa, z wyłączeniem gastronomi typu fast food.
Okres obowiązywania umowy najmu: 3 lata.
Przedmiot najmu nie jest obciążony prawami osób trzecich.
Przedmiot najmu można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem: (12) 62-84-124 w godzinach od 8:30 do 14:30.

 

Wywoławczy czynsz najmu wynosi 16 170,00 zł netto w skali miesiąca, tj. 70,00 zł/m2 netto[1].

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy. Oprócz czynszu, Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za media i usługi (zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów i usług, zgodnie z projektem umowy).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w kwocie 234 500,00 zł[2],
na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr: 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004, w terminie do 2 grudnia 2019 roku (uznanie wpłaty na rachunku Ogłaszającego) oraz akceptacja warunków przetargu i złożenie wymaganych Regulaminem oświadczeń i dokumentów.

Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa własności określonej przez rzeczoznawcę majątkowego: 2 345 000,00 zł.

 

Ogłaszający zastrzega  sobie  prawo  odwołania przetargu, zmiany  warunków postępowania bez podania przyczyny, lub jego unieważnienia.

 

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym PGW WP RZGW w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Decydujący jest termin wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: nazwę nadawcy (Oferenta),  odbiorcy,  nazwę  postępowania: „Przetarg  na  najem lokalu użytkowego o pow. 231 m2 położonego na parterze w budynku biurowym w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego 22”, z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 6 grudnia 2019 r. godz. 10:00 (termin otwarcia ofert podany w Ogłoszeniu o przetargu)”.

 

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w przyziemiu budynku siedziby PGW WP RZGW w Krakowie.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracowncy Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód, tel. (12) 62-84-118, (12) 62-84-119 lub (12) 62-84-124  - e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PGW WP RZGW w Krakowie zastrzega sobie możliwość zmiany i odwołania warunków przetargu i aukcji oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

[1] Wysokość czynszu najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Waloryzacji nie dokonuje się, gdy aktualny wskaźnik jest mniejszy niż 100. Waloryzacja nie będzie wymaga zmiany zapisów umowy najmu.

[2] Kwota stanowi 10 % wartości rynkowej nieruchomości tj. na kwotę 2 345 000 zł określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu_.pdf)Ogłoszenie o przetargu 182 kB2019-10-04 07:262019-10-04 09:23
Pobierz plik (wzór umowy najmu.pdf)wzór umowy najmu.pdf 233 kB2019-10-04 07:262019-10-04 07:26
Pobierz plik (Regulamin przetargu.pdf)Regulamin przetargu.pdf 174 kB2019-10-04 07:262019-10-04 07:26
Pobierz plik (Opis budynku i lokalu.pdf)Opis budynku i lokalu.pdf 127 kB2019-10-04 07:262019-10-04 07:26
Pobierz plik (Formularz oferty.docx)Formularz oferty.docx 20 kB2019-10-04 07:262019-10-04 07:26