Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego - 9 samochodów służbowych użytkowanych w podległych jednostkach organizacyjnych według wykazu zamieszczonego w ogłoszeniu.

Ofertę i wymagane załączniki należy sporządzić pisemnie w języku polskim w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać certyfikowanym podpisem elektronicznym lub w formie papierowej, podpisane odręcznie i zeskanowane przesłać na stronę: https://przetargi.wody.gov.pl, tj. złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP. Bezpośredni link do ogłoszenia: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18674,Sprzedaz-zbednych-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego-9-samochodow-sluzbowyc.html