Projekt:   Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

Dotyczy:   Kontraktu 5.7.2 Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem

Zgodnie z pkt. 2.6 Instrukcji Banku Światowego pn. „Wybór i zatrudnienie konsultantów przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR” ze stycznia 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, niniejszym informuje Państwa o fakcie uzyskania „no objection” Banku Światowego dla Krótkiej Listy dla kontraktu OVFMP 5.7.2 Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem w której skład wchodzą niżej wymienione podmioty w kolejności alfabetycznej:

Obraz1 KLdob

 

English version below:

Project:           Odra Vistula Flood Management Project
Subject:           5.7.2 Retention Activities Program as an Element of Flood Risk Management in the Upper Western Vistula and Upper Eastern Vistula Water Region between Kraków and Zawichost,

In accordance with paragraph 2.6 of World Bank Guidelines “Selection and employment of consultants under IBRD loans and IDA credits & grants by World Bank borrowers” January 2011 revised July 2014, The State Water Holding Polish Waters authority in Cracow hereby informs that it has obtained World Bank’s “no objection” for the Short List for contract OVFMP 5.7.2 Retention Activities Program as an Element of Flood Risk Management in the Upper Western Vistula and Upper Eastern Vistula Water Region between Kraków and Zawichost, which is composed of the following entities in alphabetical order:

Obraz2KLENdob