logotypy PL

Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

1. „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej”

Wartość dofinansowania: 5 902 328,45 PLN

Całkowita wartość Projektu: 39 348 856,33 PLN

Projekt obejmuje likwidację 15 poprzecznych budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych w korycie rzeki Białej Tarnowskiej, które blokują naturalny pochód rumowiska rzecznego i stanowią bariery w migracji organizmów wodnych (głównie ichtiofauny), a także zaprojektowanie i wykonanie 2 przedsięwzięć stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki w celu zainicjowania procesów prowadzących do odcinkowego wzrostu szerokości i pojemności koryta rzeki Białej poprzez zwiększenie naturalnej retencji korytowej i odtworzenie teras zalewowych.

2. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”

Wartość dofinansowania: 9 048 451,46 PLN

Całkowita wartość Projektu: 60 323 009,69 PLN

Projekt obejmuje modernizację 2 śluz żeglugowych pod kątem migracji ryb  na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem rzeki Soły i rzeki Skawy oraz budowa 7 urządzeń do migracji ryb na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem rzeki Soły i rzeki Skawy w dolnej części rzeki Soły od zapory zbiornika w Czańcu do ujścia do Wisły i dolnej części rzeki Skawy od zapory zbiornika Świnna Poręba do ujścia do Wisły.

3. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”

Wartość dofinansowania: 10 292 944,05 PLN

Całkowita wartość Projektu: 69 262 191,94 PLN

Projekt obejmuje realizację 6 zadań:

 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 w miejscowości Okleśna, gm. Alwernia, pow. chrzanowski, woj. Małopolskie;
 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 26+850 - 27+400 wraz z wałami cofkowymi pot. Regulka w km wał prawy 0+000 - 0+220, wał lewy 0+000 - 0+220 w miejscowości Okleśna, gm. Alwernia;
 • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 0+750 (km ewidencyjny 0+000 – 0+780) oraz lewego wału rzeki Soły w km 0+000 – 0+447, w miejscowości Broszkowice, Babice (gm.Oświęcim) i miejscowości Bobrek (gm. Chełmek), pow. oświęcimski, woj. Małopolskie;
 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice;
 • Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3)
  w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie;
 • Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na Potoku Gromieckim
  z rozbudową pompowni Gromiec, miejscowości Gromiec, gm. Libiąż.

4.„Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”

Wartość dofinansowania: 3 601 930,75 PLN

Całkowita wartość Projektu: 28 666 489,47  PLN

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływach: Ropie i Jasiołce w miejscowościach:

 1. Dębica, w km 56+180 rzeki Wisłoki;
 2. Mokrzec, w km 69+720 rzeki Wisłoki;
 3. Jedlicze, w km 19+100 rzeki Jasiołki;
 4. Szczepańcowa, w km 27+960 rzeki Jasiołki;
 5. Gorlice, w km 32+300 rzeki Ropy;
 6. Gorlice, w km 34+250 rzeki Ropy;
 7. Ropica Polska, w km 39+400 rzeki Ropy.

5. „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”

Wartość dofinansowania: 168 969 657,94 zł

Całkowita wartość projektu: 218 232 497,26 zł w tym:
Dofinansowanie (POIiŚ): 168 969 657,94 zł
Środki kredytowe (POPDOW: MBOIR, BRRE, śr. tow. BP): 48 644 712,29 zł
Współfinansowanie: 618 127,03 zł

Kontrakt 3B.1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” swym zakresem obejmuje realizację sześciu zadań w tym:

 • Zadanie 1 – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.
 • Zadanie 2 – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.
 • Zadanie 3 – Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.
 • Zadanie 4 – Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400
 • Zadanie 5 – Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.
 • Zadanie 6 – Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

 

 

Dotacja celowa nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałającym skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę

1. Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800 do km 1+100 oraz od km 1+900 do km 2+400 w m. Siedlec, Nieszkowice Małe w gm. Bochnia-zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Czyżyczka

Całkowita wartość zadania: 377 610,97 zł

Wartość dofinansowania: 361 005,97 zł

Całkowity zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę koryta potoku Czyżyczka poprzez kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta potoku zgodnie z przyjętą niweletą na odcinku 0+800-1+100 i 1+900-2+400 (długość łączna – 0,8 km) z nadzorem inwestorskim.

2. Przebudowa koryta potoku Młynówka od km 0+000- 2+650 w m. Baczków i Proszówki, gm. Bochnia i gm. Drwinia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Młynówka

Całkowita wartość zadania: 382 558,29 zł

Dofinansowanie dotacja celowa: 360 418,29 zł

Całkowity zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę koryta poprzez  kształtowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego koryta potoku na odcinku od km 1+770 do km 2+565 wraz
z nadzorem inwestorskim.

3. Przebudowa koryta potoku Babica od km 0+000 do km 2+130 w miejscowości Bochnia, gm. Bochnia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Babica

Całkowita wartość zadania: 2 120 340,73 zł

Wartość dofinansowania: 2 070 156,73 zł

Całkowity zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę koryta poprzez wykonanie remontu (naprawy) żłobu betonowego na odcinku od km   0+000-0+060, remont istniejących ubezpieczeń betonowych potoku na odcinku od km 0+060 – 0+163, L=0,163 km , budowę (wykonanie) nowych ubezpieczeń z płyt betonowych w dnie i na skarpach na odcinku od km 0+163 – 2+096, L=1,933 km, odbudowa stopnia betonowego w km 0+163 wraz z nadzorem inwestorskim.

4. Przebudowa koryta potoku Proszowskiego od km 0+000 - 1+864, 2+139-2+830, 7+191-7+535 w miejscowości Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm. Bochnia oraz gm. Drwinia -zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Proszowski

Całkowita wartość zadania: 1 206 410,42 zł

Wartość dofinansowania: 1 149 333,50 zł

Całkowity zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę 2,861 km koryta potoku Proszowskiego wraz z nadzorem inwestorskim.

5. Przebudowa koryta potoku CSK od km 0+000 do km 4+860 , powiat bocheński, gm. Bochnia m. Damienice, Cikowice, Stanisławice oraz powiat wielicki, m. Kłaj- zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok CSK

Całkowita wartość zadania: 955 586,43 zł

Wartość dofinansowania: 918 686,43 zł

Całkowity zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę 4,860 km koryta potoku CSK wraz z nadzorem inwestorskim.

6. Przebudowa prawego wału potoku Ulga w m. Rzezawa gm. Rzezawa - Etap II

Całkowita wartość zadania: 1 689 045,71 zł

Wartość dofinansowania: 1 512 331,80 zł

Całkowity zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę wału poprzez jego podwyższenie do rzędnych projektowanych  na odcinku ok 315 m wraz z wyprofilowaniem skarpy odwodnej do nachylenia 1:2, budowę przesłony przeciwfiltracyjnej w postaci ścianki szczelnej stalowej oraz prace towarzyszące.

7. Budowa posterunków wodowskazowych na ciekach w bezpośredniej zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba

Całkowita wartość zadania: 250 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 119 851,15 PLN

Całkowity zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę 8 nowych posterunków wodowskazowych w ramach systemu monitoringu dopływu i odpływu wód do/ze zbiornika Świnna Poręba wraz z dostawą urządzeń pomiarowych oraz opracowaniem krzywych konsumpcyjnych dla powstałych przekrojów wodowskazowych. Z dotacji sfinansowana została przebudowa 4 posterunków.

8. Zabudowa potoku Młyniska w km 0+000 - 1+000 w m. Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatrzański, woj. małopolskie

Całkowita wartość zadania: 15 267 653,53

Wartość dofinansowania: 3 951 392,31 zł

Projekt obejmował zabezpieczenie przeciwpowodziowe ścisłego centrum Zakopanego poprzez wykonanie obustronnej zabudowy potoku na odcinku 1 km, w postaci żłobu betonowego z okładziną kamienną, stopni betonowych oraz gurtów dennych. Ponadto wykonano uzgodnione z organizacjami ekologicznymi oraz Kołem PZW w Zakopanem rozwiązania tj. wychodnie skalne w brzegach.  Wykonane prace zabezpieczą mieszkańców przed osunięciami się domów i dróg do koryta potoku.

9. Wielowariantowa analiza sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego msc. Strzeszyce, gm. Laskowa, pow. limanowski, woj. małopolskie przed wodami rzeki Łososin”.

Całkowita wartość zadania: 99 015,00

Wartość dofinansowania: 99 015,00

Zakres zadania obejmuje opracowanie wielowariantowej analizy technicznych możliwości zabezpieczenia przeciwpowodziowego wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i projektu koncepcyjnego.

10. Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Całkowita wartość zadania: 435 366,00

Wartość dofinansowania: 178 350,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę będącej podstawą uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych.