Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określił formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, kierując się potrzebą ujednolicenia oraz uporządkowania przekazywanych wyników pomiarów.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

 

Które usługi wodne podlegają obowiązkowi?

Obowiązkowi podlegają usługi wodne polegające na:

  • poborze wód podziemnych lub powierzchniowych - wzór.pdf, wzór.docx (załączniki poniżej)
  • wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi - wzór.pdf, wzór.docx (załączniki poniżej)

Czy wyniki pomiarów mogą być przekazywane w innej formie niż ustalona w rozporządzeniu?

Należy stosować obowiązujący układ. W przypadku przekazania wyników pomiarów na nieaktualnym wzorze, zakład zostanie wezwany do ponownego przekazania danych.

Jak określić organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dla decyzji wydanych przed 2018 r?

  1. dla decyzji wydanych przez starostę - właściwy Dyrektor Zarządu Zlewni;
  2. dla decyzji wydanych przez wojewodę lub marszałka - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;

Jaki jest termin na przedłożenie wyników?

Wypełniony formularz należy przedłożyć do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni. W przypadku braku wcześniejszego wywiązywania się z obowiązku w pierwszej kolejności należy uzupełnić dane za 2020 i 2021 r.

Czy przekazywanie wyników pomiarów jest obowiązkowe?

Tak, zgodnie z art. 477 Prawa wodnego kto wbrew przepisowi art. 304 ust. 1 nie przekazuje wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub nieterminowo przekazuje te wyniki podlega karze grzywny.

Jak określić liczbę pomiarów, które należy wpisać do formularza?

Pozwolenie wodnoprawne powinno określać częstotliwość wykonywania pomiarów ilości pobieranej wody np. raz w miesiącu, raz w tygodniu, raz dziennie - należy uzupełnić zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu.

Jak określić w jakiej Jednolitej Części Wód znajduje się studnia/ujęcie/wylot?

Jeżeli pozwolenie wodnoprawne nie zawiera tej informacji to nazwę/kod Jednolitej Części Wód można sprawdzić na stronie HYDROPORTALu, a instrukcja obsługi map znajduje się w TUTAJ.

Jak określić, czy oczyszczalnia ścieków znajduje się w aglomeracji?

Informacje dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych znajdują się na stronie https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

Czy w przypadku przekazywania do Zarządu Zlewni oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne nadal podlegam obowiązkowi przekazywania wyników pomiarów zgodnie z art. 304?

Tak, obowiązek ten jest całkowicie odrębny w stosunku do opłat za usługi wodne i nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowym sposobie sprawozdawania się w celu ustalenia opłaty.

 

Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wzor-scieki-word.docx)Wzór ścieki word 24 kB2022-06-08 14:202022-06-08 14:20
Pobierz plik (wzor-pobor-word.docx)Wzór pobór word 18 kB2022-06-08 14:192022-06-08 14:19
Pobierz plik (wzor-scieki-pdf.pdf)Wzór ścieki 150 kB2022-06-08 14:132022-06-08 14:13
Pobierz plik (wzor-pobor-pdf.pdf)Wzór pobór 121 kB2022-06-08 14:122022-06-08 14:12