Sprawozdanie gmin dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 1549) wprowadziła nowe zapisy w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1469, z późn. zm.), nakładające na gminy nowy obowiązek sprawozdawczy.

 

W art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodano ust. 5 i 6 o następującej treści:

„5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o:

1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;

4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;

5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;

6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;

7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;

8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;

9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.”

 

W celu ułatwienia gminom wypełnienia obowiązku ustawowego i przekazania wymaganych danych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało wzór ankiety sprawozdawczej (do pobrania po kliknięciu w link↓)  w arkuszu MS EXCEL. Dodatkowo publikujemy zestawienie pytań i odpowiedzi (do pobrania po kliknięciu w link↓), które mogą być pomocne podczas wypełniania ankiety.

Pierwsze sprawozdanie za rok 2023 należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. do  regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP oraz do odpowiedniego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

 

Właściwość miejscowa jednostek organizacyjnych Wód Polskich wynika z podziału hydrograficznego kraju. Jednak w przypadku sprawozdania, o którym mowa powyżej odnoszącego się do terenów gmin właściwość tą określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2019).

 

Mając na uwadze powyższe Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP informuje, że wypełnioną i podpisaną ankietę sprawozdawczą należy przesłać do  tut. Zarządu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP lub systemu e-Doręczeń (po jego wdrożeniu) w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, złożonym przez osobę do tego upoważnioną.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (FAQ.docx)FAQ.docx 18 kB2023-12-22 11:242023-12-22 11:24